မီတာခ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေရးအဆို မြန္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
380

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မီတာခကို အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ Mobile App ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံေရးအဆိုကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီတာခ ေပးသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည့္ အတြက္ Online သို႔မဟုတ္ Mobile App  မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ ေမလ ၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကန္႔ကြက္သူ မရွိသည့္အတြက္ ေမလ ၆ ရက္ အစည္း အေ၀းတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳျခင္းက ၀န္ထမ္းအင္အား လိုအပ္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း Paper Work မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း Control Room မွပင္ မီတာမ်ားအား စစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္း၊  ျပည္သူမ်ားသြားလာစရိတ္ကုန္ က်မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ ရမႈေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ မီတာအသံုးျပဳခ ကြဲလဲြမႈပေပ်ာက္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးေနရာကို ပူးတြဲ တာ၀န္ယူထားသည့္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာ ေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္ကမူ ယင္း အဆိုသည္ မြန္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားသာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ ေနသည့္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းျခင္းထက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည္က ပို၍ သင့္ေတာ္သည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳလိုက္ျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မီတာခံကို Online (သို႔) Mobile App အသံုးျပဳျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ယဥ္စႏိုင္း