ပထမ ေလးလပတ္ကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း။ ဘိလပ္မဟာတန္း ေက်ာင္းသား – ၁၀

0
195

လန္ဒန္ႏွစ္သစ္ကူးသို႔ သြားသာသြားလိုက္ရေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ ေရးစရာ စာတမ္းေတြက မၿပီးေသး။ ဇန္န၀ါရီလအေစာပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုံး ထားတင္ရမည့္ စာတမ္းသုံးခုက အသင့္ေစာင့္ေနသည္။
ေက်ာင္းအေပၚ၊ ေက်ာင္းတြင္ယူသည့္ ဘာသာရပ္တို႔အေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းဆန္းစစ္ခ်က္ ပုံစံကကြာျခားသည္။
အခ်ိဳ႕က စာေမးပြဲရွိသည္။ အခ်ိဳ႕က စာေမးပြဲမရွိဘဲ အက္ေဆးစာတမ္းသာ တင္ရသည္။ အခ်ိဳ႕က စာေမးပြဲေကာ စာတမ္းပါတင္ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ဘာသာရပ္ တစ္ခုလွ်င္ အက္ေဆးရွည္ တစ္ပုဒ္သာ တင္ရသည္။ အခ်ိဳ႕က အက္ေဆးတို ႏွစ္ပုဒ္ထက္မနည္း အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ရသည္။
ယခုယူထားေသာ ဘာသာရပ္မွာ တစ္ဘာသာလွ်င္ အက္ေဆးစာတမ္းရွည္ တစ္ပုဒ္စီသာ တင္ရသည္။
ပထမ ေလးလပတ္ (Teaching Book 1)တြင္ သင္ယူခဲ့ရေသာ ဘာသာရပ္ သုံးခုအတြက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အက္ေဆးစာတမ္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ လဆန္းတြင္ ေနာက္ဆုံးထားတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စာတမ္းတစ္ခုတြင္ အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္စကားလုံးျဖင့္ စာလုံးေရ ေလးေထာင္ ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ခပ္လြယ္ လြယ္ေျပာရမည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး A4 စာရြက္ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မ်က္ႏွာမွ ၁၅ မ်က္ႏွာ အထိ ရွိတတ္သည္။
ပထမ ေလးလပတ္တြင္ မယူမေနရ ဘာသာရပ္သုံးခု ယူရသည္။ ကမာၻလုံးခ်ီ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား အလုပ္လုပ္ပုံအေၾကာင္း၊ ပါ၀ါႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရး ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ သုေတသနျပဳပုံျပဳနည္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုမွာကိုယ္ႏွင့္ သိပ္မစိမ္းလွသျဖင့္ အေျခခံသေဘာတရားကို အတန္အငယ္ တီးမိေခါက္မိရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

သုေတသန စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕တြင္ အကူအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသျဖင့္ သုေတသနျပဳပုံျပဳနည္းဘာသာရပ္ကိုလည္း ထိုသို႔ တီးမိေခါက္မိရွိမည္ ထင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္၏ သုေတသနဘာသာရပ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ပုံမွာ အေျခခံေတြးေခၚယူဆပိုင္းဆိုင္ရာမွ စေလသည္။ အရင္က သုေတသနစီမံကိန္းေတြမွာ အတန္အသင့္ပါ၀င္ဖူးေသာ္လည္း သုေတသနနည္းနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဒီဇိုင္းဆင္စဥ္းစားဖူးသည္ မဟုတ္ခဲ့။ ယခုကမူ သုေတသနက်မ္းျပဳရာတြင္ အေျခခံ အက်ဆုံးေသာ စဥ္းစားခ်ည္း ကပ္ပုံမွစရာ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕သည္။ ဟိုအစ္ဇင္ (ism)၊ ဒီနစ္ဇင္၊ ဟိုေလာ္ဂ်ီ၊ သည္ေလာ္ ဂ်ီမ်ားပါရာ ေတာ္ေတာ္ေခါင္း႐ႈပ္ရေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သည္။
ပါေမာကၡက ရွင္းျပေသာ အေျခခံအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို တစ္ထိုင္တည္း နားမလည္။ ထိုေၾကာင့္ အျပင္စာမ်ား ျပန္ဖတ္ရသည္။ ထိုသည္တြင္လည္း မေပါက္ေသးသျဖင့္ ၀ီကီပီးဒီးယားကဲ့သို႔ေသာ လူၿပိန္းနားလည္ေအာင္ ေရးထားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ရွာဖတ္ရသည္။ နားလည္သလိုလို ရွိေသာ္လည္း ယုံၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ မေဆြးေႏြးရဲေသး။

စာတမ္းစတင္ေရးေတာ့မည့္ တစ္ပတ္အလိုအထိ အေျခခံသေဘာတရားကို ထင္းထင္းရွင္းရွင္း နားလည္ရန္ ႀကိဳပမ္း ေနရတုန္းျဖစ္သည္။ ၾကားကာလတြင္ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့သည္။ ဒီဘာသာရပ္ေတာ့ က်ေတာ့မည္လားဟုပင္ မိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ေျပာမိသည္။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးရွင္းလင္း ထားေသာ Youtube ဗီဒီယိုဖိုင္က ကယ္သြားသည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ခက္ခဲေသာ စကားမ်ားမပါဘဲ လူၿပိန္းစကားျဖင့္ ရွင္းထားေသာ ထိုဗီဒီယိုဖိုင္က အေျခခံကို ရွင္းရွင္းထင္းထင္းနားလည္ေအာင္ ကူေပးလိုက္သည္။ အေျခခံနားလည္ေတာ့ ေက်ာင္းကၫႊန္းေသာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရလြယ္သြားသည္။
သည္ေတာ့ စာတမ္းေရးရလည္း အဆင္ေျပသြားသည္။ သို႔သည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕ နည္းနည္းျမင့္ေသာ အယူအဆမ်ားကိုေတာ့ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ရွိတုန္းပင္။
အျခားအက္ေဆး စာတမ္း ႏွစ္ခုတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ႀကိဳက္ရာေရြးေျဖႏိုင္ေသာ္လည္း သုေတသနအတြက္က ေရြးစရာမရွိ။ ေမးခြန္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။ သုေတသနျပဳရာတြင္

အေျခခံေတြးေခၚစဥ္းစားပုံ စဥ္းစားနည္း၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ နည္းနာပိုင္း ဆိုင္ရာကို ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေျဖဆိုရာတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာသို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ဥပမာ တစ္ခုခုကို ေရြးေျဖႏိုင္သည္။

အျခား စာတမ္းႏွစ္ခုအတြက္မူ ေမးခြန္း ၉ ခု အထိရွိၿပီး ႀကိဳက္ရာေရြးေျဖ ႏိုင္သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ေရး ရာမူ၀ါဒ သက္ေရာက္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္တြင္မူ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြန္းတိုက္မႈအေၾကာင္းကို ေရြးျဖစ္သည္။ ပါ၀ါႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ မူ၀ါဒတြင္မူ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားႏွင့္ မူ၀ါဒျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ကို စာတမ္းတင္ရန္ ေရြးျဖစ္သည္။
ကိုယ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ယခင္ကတည္းက ေလ့လာဖတ္႐ႈ ေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သျဖင့္ စာတမ္းေရးရန္ လြယ္မည္ ထင္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ယင္းဘာသာရပ္ ႏွစ္ခုသည္လည္း ထင္သေလာက္မလြယ္လွ။
ကိုယ္က အရင္က ဖတ္႐ႈေလ့လာ ခဲ့သည္မ်ားမွာ အေပၚယံသေဘာ ေဆာင္သည္။ သတင္းစာသမားျဖစ္သည့္ နည္းတူ ဟိုစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္ကို နား လည္ထား႐ုံ ဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယခု စာတမ္းေရးရာတြင္မူ မရေတာ့။ အတြင္းက်က် တစ္ခုခုကို နက္နက္နဲနဲ သိမွရေတာ့မည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်သေဘာျဖင့္ မရေတာ့ဘဲ အေသးစိတ္ကို သိနားလည္မွရမည့္ သေဘာျဖစ္လာသည္။ ထိုမွသာ ကိုယ္ေရးမည့္ စာတမ္း၏ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာ သက္ေသျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
စာေရးျခင္းမွာ ထမင္းစားအလုပ္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ စမေရးခင္တုန္းကေတာ့ စာတမ္းေရးတာ သိပ္လက္၀င္မည္မဟုတ္ဟု ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ ထင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ထင္သေလာက္ ခရီးမတြင္။

ေမြးကတည္းကေျပာလာ၊ ဖတ္လာ၊ ေရးလာေသာ ဘာသာစကား မဟုတ္ျခင္း၊ ရည္အၫႊန္းအကိုးအကားမ်ားကို အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းၫႊန္းဆိုရျခင္းတို႔ က အဓိကျပႆနာ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ားမွ ရယူ မွတ္သားထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ အေသးစိတ္ ကိုးကားကာ စာတမ္းအတြင္း ထည့္ေရးရန္ လိုေသးသည္။

မ်ားေျမာင္ထူထဲလွေသာ ပန္းခင္းႀကီးထဲမွပန္းပြင့္မ်ားကို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အလိုက္ သီကုံးရသလိုမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမွာ ထိုပန္းပြင့္မ်ားကို မည္သည့္ အပင္ မည္သည့္ေနရာက ရလာေၾကာင္းကိုပါ ကိုးကားထည့္သြင္း ရျခင္း ျဖစ္သည္။
အိုင္ဒီယာတစ္ခုခုကို ထိုအတိုင္းခ် ေရးရန္ ခြင့္မျပဳထားဘဲ ထိုအိုင္ဒီယာမည္သည့္ ေနရာက ရလာသည္ကိုပါ ကိုးကားေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိုသို႔ေသာ ကိုးကားခ်က္ မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ေရးသားရျခင္း ေၾကာင့္လည္းခရီးကမတြင္လွ။ ကိုယ့္ စိတ္ကူးအတိုင္း ျမန္မာလိုေရးရပါက ပိုမိုတြင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရသျဖင့္ စိတ္ကူးက ၁၀ ဖိုးေလာက္ရွိပါက ယင္းကို ပုံေဖာ္ႏိုင္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈ က ၇ ေလာက္သာ ရွိခ်င္မွ ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ အားမလိုအားမရ အေတာ္ျဖစ္မိသည္။
ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ မိတ္ေဆြ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဆိုလွ်င္ သူတို႔ဘာသာ စကားျဖင့္သာ ေရးရပါက ထိုထက္ပို သြက္ကာ ျမန္ျမန္ၿပီးမည္ဟု ဆိုသည္။ အခုေတာ့ လိုတာထက္ပို အားစိုက္ရသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ဖတ္လိုက္၊ စဥ္းစားလိုက္၊ ေရးလိုက္ျဖင့္ အက္ေဆးစာတမ္း သုံးခုကား အခ်ိန္မီ ၿပီးသြားသည္။

ဇန္န၀ါရီေနာက္ဆုံးႏွစ္ပတ္ အားလပ္ ရက္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ေလးလပတ္ အတန္းမ်ား စာေတာ့မည္။
ဒုတိယ ေလးလပတ္တြင္မူ ႀကိဳက္ရာေရြး ဘာသာရပ္သုံးခုကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ ၁၅ ခုအနက္ မွ ႀကိဳက္ရာသုံးခုကို ေရြးရျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရြးသည့္ ဘာသာရပ္ကို ေရြးသည့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ သတ္မွတ္ ခ်က္ထက္နည္းပါးပါက ခ်ထားေပးႏိုင္ ရန္ အရန္ဘာသာရပ္တစ္ခုပါ ေရြးေပးရသည္။ အတန္းတစ္တန္းျဖစ္ရန္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုတြင္ ေရြးတက္သည့္ အနည္းဆုံး ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ေရြးျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္သုံးခုမွာ ေဘာဂေဗဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္သည္။ အျခား အရန္ဘာသာရပ္ တစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဟု ေခၚေသာ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘာသာရပ္ ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးပညာ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦႀကီး လည္ပတ္မႈကို နားလည္လိုျခင္းက ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားစြာ အတြင္း ျဖစ္လာေသာ ဆႏၵျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခု၊ ေဒသတစ္ခု၏ စီးပြားေရး ကို အလုပ္လုပ္ပုံ ယင္းတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အစိုးရ မူ၀ါဒ၏ အေရးပါပုံ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ လူထုသာယာ ၀ေျပာေရး မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို အဓိကေလ့လာလိုရင္း ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးပညာရပ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သည့္အနက္ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ မဟာတန္းတြင္ သင္ႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မွာ မူ၀ါဒသမား မ်ားအတြက္ သီးျခားသင္ေသာ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ အတြက္အခ်က္ေတြပါေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္ရန္သင္ေသာ အမ်ိဳးအစားမဟုတ္။
အဓိကကေတာ့ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒသုေတသီမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မူ၀ါဒမွာလည္း လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း ေသာ အေရးအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒမ်ားစဥ္းစားရာတြင္ မပါမျဖစ္ ပါလာေသာ အေရးအရာလည္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည္ျဖစ္ ေစ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းျခင္းရာကို ခ်န္ထား၍ မရေတာ့ေပ။
ၿမိဳ႕ျပ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုေတာ့ ယခု ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးတြင္ ေရွာင္လႊဲမရသည့္ အေရးပါေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူေတြက ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ျပကို ေရႊ႕ၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပသည္ လူလိႈင္းလုံး ႀကီးကို မထိန္းႏိုင္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့သည္။ ကားၾကပ္ျခင္း၊ ေနစရာ အိမ္ရာအလုံ အေလာက္မရွိျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာျခင္း စသည္တို႔ မွာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ား ျဖစ္လာသည္။
အစိုးရကလည္း နယ္ေဒသမ်ားကို အစဥ္အဆက္ပစ္ထားခဲ့ေတာ့ ထိုသို႔ ျဖစ္သည္မွာ မဆန္း။ တကယ္ေတာ့ နယ္ေဒသမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကလည္း ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုဘာသာရပ္သုံးခုမွာ မျဖစ္မေန ေလ့လာခ်င္ေသာ ဘာသာရပ္တို႔ ျဖစ္ သည္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးဆိုင္ရာ သုေတသနစင္တာရွိေသာ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရး ဘာသာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာဘာသာရပ္တို႔က လက္ရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ မဟာတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားဆုံး ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မူလက တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရခဲ့ေသာ လန္ဒန္တကၠသိုလ္လက္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒဘာသာရပ္မွာ ကိုယ့္အလိုႏွင့္ ထိုသို႔ ကြက္တိမက်လွ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒႏွင့္ ဒီမို ကေရစီကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာရပ္တို႔မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။
စီးပြားေရး ပညာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္မူ၀ါဒႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးကာမွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ပြဲေတြ တန္းစီျဖစ္လာတာ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း စစ္ေဘာင္ပိုႀကီးလာတာ၊ ဒီမိုကေရစီေဘာင္ ပိုက်ယ္လာ တို႔ကို ေတြ႕ၿပီး ေရြးမိသည့္ ဘာသာရပ္မွာ အသုံးက်ပါေတာ့မည္ေလာ ေတြးမိသည္။ လူေတြသူပုန္ထျခင္းအေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲစီးပြားေရး အေၾကာင္းဆိုလွ်င္ေတာ့ ပိုအသုံး က်မလား ေတြးမိလိုက္ေသးသည္။
သို႔ေသာ္ ေရြးၿပီးခါမွေတာ့ ေနာက္ဆုတ္မရေတာ့။
ပထမေလးလပတ္ကို ႏႈတ္ဆက္ ရင္း ဒုတိယ ေလးလပတ္အတြက္ ရင္ခုန္ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္။ ၾကားထဲ အားလပ္ရက္ခရီးေလးလည္း ထြက္ခ်င္ ေသးသည္။

စာေရးသူမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဘရစၥတိုၿမိဳ႕ရွိ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္တြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမဟာဘြဲ႕ (MSC Public Policy) အတန္း တက္ေရာက္ သင္ယူေနေသာ ထား၀ယ္ေဒသခံတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးပုံစံကို တို႔ထိ ျမည္းစမ္းႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ သက္ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးထမ္းဓေလ့မ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနားလည္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရန္ ယခု အခန္းဆက္ ဒိုင္ယာရီကို (တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ကဲ့သို႔) အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ဖစု