စြန္႔ဦးတီထြင္သူ- ဦးသန္းေဇာ္ဦး

0
540

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

                                                                                                                                                     တနသၤာရီအပတ္စဥ္

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ- ဦးသန္းေဇာ္ဦး

ကြမ္းသီးပင္ ဘုတ္ဖတ္မွ တစ္ခါသံုး အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ပစ္ၥည္းမ်ား အား ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ပေလာက္စုရပ္ကြက္ေနသူ စတင္တီထြင္ခဲ့သည္။

ဦးသန္းေဇာ္ဦးသည္ ဘုတ္ဖတ္မွ ပစၥည္းမ်ား မထုတ္ခင္အခ်ိန္က အုတ္(ေရတြင္ေပၚသည့္အုတ္)မ်ားအား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရသင့္သေလာက္ မရခဲ့သျဖင့္ ရပ္နားခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္ ကြမ္းသီးပင္ကရသည့္ ဘုတ္ဖတ္မ်ားကို  လူသံုးကုန္ မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နာ( ၤေခနဘသသု , ႔သကအကဘန ) ေပၚတြင္ နည္းစနစ္မ်ားအား အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေလ့လာသင္ယူၿပီးေနာက္ ကြမ္းသီးပင္ ဘုတ္ဖတ္မွ တစ္ခါ သံုး ထမင္းဘူး၊ ဇြန္း၊ ခရင္း၊ ဟင္းခြက္၊ ေကာ္ဖီခြက္ပန္းကန္ျပား စသျဖင့္ ပစ္ၥည္း ၆ မ်ိဳးခန္႔အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက စတင္စမ္းသပ္ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စြန္္႔ဦးတီထြင္လိုစိတ္ျပင္းထန္သည့္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးအတြက္ ယခု တီထြင္မႈသည္ ေနာက္ဆံုးဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးသည့္ အိမ္သူ သက္ထားက ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သတိေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။

ဘုတ္ဖတ္မွ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ရာ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္မ်ားမွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တန္ဖိုးရိွ ေနသျဖင့္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ စက္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ မိုခြက္( ဘေလာက္တံုး)မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၀ပ္ေရွာ့လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လိုခ်င္သည့္ ဘေလာက္တံုးပံုစံမ်ားအား ထုတ္လုပ္ခဲ့ရသည္။

လက္ရိွတြင္ ဘုတ္ဖတ္က ျပဳလုပ္သည့္ ပစ္ၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏ္ၱေလး၊ အင္းေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔ရိွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕တို႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳတင္မွာယူမ်ားရိွေနၿပီ။ တစ္ေန႔လွ်င္ စက္တစ္လံုးမွ ပ်မ္းမွ် ၂၀၀ ခုခန္႔ထြက္ရိွသည့္ စက္ ၄ လံုး သာရိွေသးသည့္အတြက္ ႀကိဳတင္မွာယူသူတစ္ခ်ိဳ႕အား ရက္ေရႊ႔ခ်ိန္းထားရ ၿပီး စက္ပစ္ၥည္းမ်ား ျပည့္စံုစြာတပ္ဆင္ၿပီးပါက ႀကိဳတင္မွာယူထားသူအား အခ်ိန္မီ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈရွိသည့္ တစ္ခါသံုး ေဖာ့ဘူးမ်ားႏွင့္ ပလပ္စတစ္ တို႔ေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္ ကြမ္းသီးဘုတ္ဖတ္သံုး ပစ္ၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တြင္ စက္႐ံုတစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ရန္လည္း သူစီစဥ္ထား သည္။ ၎အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတို႔တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလွမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဘုတ္ဖတ္မွ ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္ သည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စက္ပစ္ၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္  ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတစ္ခုမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္မႈမရိွ သည့္ ကုန္ေခ်ာပစ္ၥည္းမ်ားကို အခိ်န္အား လူအားႏွင့္ ေငြအားကို အရင္း ျပဳကာ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ နည္း ပညာမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ ေပးမည္ဆိုသည့္ ဦးသန္းေဇာ္ဦးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု