စည္းကမ္းမဲ႔ အမိႈက္ပစ္သူ ဒဏ္ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ၊ သတင္းေပးသူဆုေငြ တစ္သိန္း

0
32