လၽွပ္စစ္က႑ အစိုးရမူဝါဒ မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖင့္ သြားေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဝဖန္

0
24

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကို အစိုးရမွ ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရေသာကုမၸဏီ၏ မူဝါဒျဖင့္ သြားေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက ေဝဖန္လိုက္သည္။
မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကား ျခင္း ျဖစ္သည္။

” ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းမွာ သြားေနတဲ့ လၽွပ္စစ္မူဝါဒက အစိုးရရဲ႕မူဝါဒနဲ႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕မူဝါဒနဲ႔ သြားေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒါအင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆန္ပါတယ္” ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ေဝဖန္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းသည္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားအၾကား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းသာ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ျပည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆန္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဗိုလ္ေထြးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို အစိုးရမွ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္း ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ GGS ကုမၸဏီက ထားဝယ္ ခ႐ိုင္အတြင္း ရပ္ေက်းမီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳဘဲ ၎ကုမၸဏီႏွင့္ အလ်ဥ္းသင့္သူမ်ားကိုသာ ရပ္ေက်းမီးလင္းေရး တာဝန္ခံခန္႔အပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ စရာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဆာင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားက ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီအမ်ားက ေက်း႐ြာအတြင္းဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ စုေပါင္းေငြျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သြယ္တန္းထားၾကၿပီး ႐ြာလၽွပ္စစ္လိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လၽွပ္စစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ခန္႔ထားၾကသည္။ ယခင္ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရ DDPC ကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္စဥ္က ယင္းမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ (အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး) လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ GGS ကုမၸဏီက ယင္းမီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။
” ကုမၸဏီေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။
GGS ကုမၸဏီမွ လက္ရွိေကာက္ခံေနသည့္ လမ္းမီးေၾကးကိစၥႏွင့္ လမ္းမီးမ်ား တေျပးညီတပ္ဆင္ေရး၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေငြေကာက္ခံသည့္ေနရာ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေရး စေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အေသးစိတ္စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို ဦးဗိုလ္ေထြးက အစိုးရအဖြဲ႕ အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဦးဗိုလ္ေထြး၏ ေမးခြန္းကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၍ စာျဖင့္ အေၾကာင္း ျပန္ပါမည္ဟု လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျဖဆိုခဲ့သည္။

GGS သည္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ယာယီလၽွပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ပါရရွိထားကာ လူထုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေပၚစီးဆန္သည္ဟု ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္။