အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု

0
2223

အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု (Transitional Justice) မှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။
အသွင်ကူးပြောင်းမှု (Transition) နဲ့ တရားမျှတမှု (Justice) တို့ပါ။