ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကတ္တလူ မဲရုံအမှတ် ၁ မှကြိုတင်မဲရလဒ်

0
89
ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကတ္တလူ မဲရုံအမှတ် ၁

NLD ပါတီကအနိုင်ရရှိသည်။

ပြည်သူ့လွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်တိုင်းဒေကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွတ်တော်
ဒေါ်တင်တင်ရီ(NLD) ၂၈၈ဦးဇော်ဟိန်း(NLD) ၂၉၁ဦးအောင်မြတ်ထွန်း(NLD) ၂၈၇
ဦးသိန်းလွင် ၄၃
ဦးအောင်ကျော်နှင်း ၄၁ဦးကြည်ဝင်း ၇ဦးဘိုဘိုဇင်မင်း ၅
ဦးသူရိန်ဝင်း ၂ဦးဝင်းကြူ ၄၀စောလင်းကယ် ၁
ကျော်သီဟ ၆ဦးဇော်ဝင်း ၀ဦးကျော်စိုးမိုး ၀
ပယ်မဲ ၅ပယ်မဲ ၄ပယ်မဲ ၆

ဘုန်းမြတ်ထွေး/ Dawei Watch