ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ မနိုးလုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခဲချောင်းကျေးရွာ မဲရုံအမှတ်(၃)တွင် NLD ပါတီ အနိုင်ရရှိ

ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ မနိုးလုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ခဲချောင်းကျေးရွာ မဲရုံအမှတ်(၃)
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ
ကြိုတင်မဲပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်
NLD ၆၂NLD ၁၈၄NLD ၁၉၅NLD ၁၈၉NLD ၉၈
USDP ၂၆USDP ၇၄USDP ၇၃USDP ၆၉USDP ၂၃
UBP ၁UBP ၇UBP ၁၀UBP ၇UBP ၃
ပယ်မဲ ၈ပယ်မဲ ၄၃ပယ်မဲ ၃၀ပယ်မဲ ၂၈ပယ်မဲ ၂၉

ခိုင်ဇင်သော်/ Dawei Watch