လောင်းလုံးကျွန်းဆွယ်ရှိ ကမ်းခြေနှင့် ကျွန်းများကိစ္စ ဒေသခံများမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

193
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

လောင်းလုံးကျွန်းဆွယ်ရှိ ကမ်းခြေနှင့် ကျွန်းများကိစ္စ ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ


Dawei Watch