သိမ်းဆည်းခံ မြေယာကိစ္စ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

0
630
လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ချမှတ်သည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အချက်များကို စာဖတ်သူများ လေ့လာနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

ယခင်အပတ်မှအဆက်

၁) နိုင်ငံတော်က သိမ်းဆည်းသည့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများကိုမူ မြေ ပိုင်ရှင်များက ပြန်လည်လျှောက်ထား သည့် ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ ၁၀ ရပ်
၂) တပ်မြေသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ ၃ ရပ်
၃) သိမ်းဆည်းမြေများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် လျှောက်ထားလာခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက် ၄ ချက်
၄) စွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် သိမ်း ဆည်းမြေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက် ၅ ချက်
၅) သိမ်းဆည်းထားသည့်ဌာနမှ စွန့်လွှတ်သည့် သိမ်းဆည်းမြေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက် ၆ ချက်
၆) စွန့်လွှတ်သည့်မြေများ သက် ဆိုင်သူလက်ဝယ်အမြန်ရောက်ရှိရေး လုပ် ငန်းစဉ် ၉ ရပ်
၇) နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး။ပြည်နယ်ကော်မတီများမှ အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန် အချက် ၁၅ ချက်

သိမ်းဆည်းမြေများကို ပြန်လည်ပေးအပ် ရန် လျှောက်ထားခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက် ၄ ချက်

၁) သိမ်းဆည်းမြေများပေါ်တွင် တင်ပြတောင်းခံသူများသည် သိမ်းဆည်း ခံရသူများကိုယ်တိုင်ဟုတ်/မဟုတ်၊ သိမ်း ဆည်းမြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိ ကြောင်း အထောက်အထားပြည့်စုံမှန်ကန် မှု ရှိ/မရှိ သို့မဟုတ် ရပ်မိရပ်ဖများ၏ ထွက်ဆိုချက်များ ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။
၂) မြေသိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းအက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် ၁၉၅၃ ခုနှစ် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်လုပ်ရေး အက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်အညီ သိမ်းဆည်းခဲ့ ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်ရန်။
၃) သိမ်းဆည်းမြေများပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းစဉ်က ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု၊ အမှန် တကယ်အသုံးချမှုရှိ/မရှိနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော လုပ်ငန်းများသည် ဒေသစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုနှင့် ဒေသခံများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုအတွက် အကျိုး ရှိစွာ အသုံးချမှု ရှိ/မရှိ။
၄) သိမ်းဆည်းမြေကို အခြားအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုသို့ ငှားရမ်းဆောင်ရွက် ထားပါက ငှားရမ်းသက်တမ်းကျန်ရှိမှု အခြေအနေ စိစစ်ရန်။

စွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် သိမ်းဆည်းမြေ များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန်အချက် ၅ ချက်

၁) လယ်ယာမြေ သို့မဟုတ် အခြား မြေတို့ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းသည် ၁၈၉၄ ခုနှစ် မြေသိမ်းအက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် ၁၉၅၃ ခုနှစ် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ် ရေး အက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် အညီ သိမ်းဆည်း ခဲ့ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စိစစ်ရန်။
၂) မြေနှင့် သက်ဆိုင်သူများသို့ မြေယာလျော်ကြေးပေးပြီး/မပြီး စိစစ်ရန်။
၃) မြေယာလျော်ကြေးမပေးရသေး ပါက ပေးလျော်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင် ရာဌာန၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် လျာထားတင်ပြခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။
၄) သိမ်းဆည်းမြေအား ဌာန/အဖွဲ့ အစည်းအမည်ပေါက် ဆောင်ရွက်ထား ပြီး/မပြီး စိစစ်ရန်။
၅) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။

သိမ်းဆည်းထားသည့်ဌာနမှ စွန့်လွှတ်သည့် သိမ်းဆည်းမြေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ရန် အချက် ၆ ချက်

၁) စွန့်လွှတ်သည့် မြေဧရိယာ၊ မြေအမျိုးအစား၊ တည်နေရာ မှန်ကန်မှုရှိ/ မရှိ စိစစ်ရန်။
၂) စွန့်လွှတ်အပ်နှံမြေ တည်ရှိရာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး နှင့် မြေစွန့်လွှတ်အပ်နှံမည့် ဌာန/ အဖွဲ့ အစည်းမှ တာဝန်ခံအရာရှိတို့ လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် စွန့်လွှတ် အပ်နှံမြေ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတည်ပြုချက် ပါ/မပါ စိစစ်ရန်။
၃) စွန့်လွှတ်မြေအား သိမ်းဆည်း ခံရသော မူလတောင်သူလယ်သမားများ ထံ ပြန်လည်မပေးအပ်မီ မြေယာအမှု အခင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်၊ (လက်ရှိ ရယူ ထားသည့် ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များက သိမ်းဆည်းခံရသော မူလတောင်သူလယ် သမားများအား အမှုဖွင့်ခြင်း၊ တရားစွဲခြင်း များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ)
၄) စွန့်လွှတ်မြေကို အများပြည်သူသိ ရှိစေရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေညာထား ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။
၅) ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မည့် ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းက စွန့်လွှတ်သည့်အချိန်မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အပ်နှံ ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။
၆) ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေများ အား သိမ်းဆည်းခံရသည့် မူတောင်သူ လယ်သမားများ လက်ဝယ်သို့ ရောက်ရှိ ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်။

စွန့်လွှတ်သည့်မြေ သက်ဆိုင်သူ လက်ဝယ် အမြန်ရောက်ရှိရေး လုပ်ငန်းစဉ် ၉ ရပ်

၁) အသုံးချခွင့်ရှိခဲ့ကြောင်း စာရွက် စာတမ်းနှင့် သက်သေခံအထောက်အထား များ ခိုင်လုံစွာပြသနိုင်သူများအား ယာယီ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို အမြန်ဆုံးဆောင် ရွက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်နှင့် အသုံးချပိုင်ခွင့်အမည်ပေါက်ရရှိရေးအတွက် ဌာန ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအမြန်ဆုံးဆောင် ရွက်ရန်။
၂) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သက်သေခံအထောက်အထား မပြနိုင် သော်လည်း အများကကြည်ညို လေးစား သည့် ရပ်မိရပ်ဖများ၏ ထွက်ဆိုချက် များဖြင့် အသုံးချပိုင်ခွင့်ရှိ်ကြောင်း သက်သေ ထင်ရှားပြနိုင်ပါက ယာယီလွှဲပြောင်းပေး ခြင်းကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပြီး ပိုင်ဆိုင် မှု မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်၍ ကာလအပိုင်း အခြား သတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်။ မှန် ကန်မှုမရှိပါက ပြန်လည်သိမ်းဆည်းသွား ရန်နှင့် မှန်ကန်ပါက လွှဲပြောင်းခံရသူ အသုံးချပိုင်ခွင့် အမည်ပေါက်ရရှိရေး အတွက် ဌာနဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စိစစ်ပြီး ရုံးပိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမြန်ဆုံးဆောင် ရွက်ရန်။
၃) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် မစွန့်လွှတ်သည့် မြေများအတွက် နစ်နာကြေး၊ လျော်ကြေး ပေးအပ်ပြီးစီးမှုများအား စိစစ်ပြီး မှတ်တမ်း တင်ထားရှိရန်နှင့် နစ်နာကြေး၊ လျော်ကြေး ပေးအပ်ရာတွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေးစည်း မျဉ်းများနှင့်အညီ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း မှာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲတင်ပြသွားရန်။
၄) လျော်ကြေးပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်သူ ကာယကံရှင်များ နစ်နာမှုမရှိစေရန်နှင့် အငြင်းပွားနိုင်သည့် နှုန်းထားများ မဖြစ်စေရန်အတွက် သက် ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးသည့်မျှတသည့်နှုန်းထားများအတိုင်း ဆောင်ရွက် ရန်။
၅) ယာယီလုပ်ပိုင်ခွင့် ကာလများကို တစ်ရာသီအများဆုံး တစ်နှစ်ထက်ပို၍ ခွင့်မပြုရန်။
၆) လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ် ရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အများ ပြည်သူပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိရန်အတွက် တစ်လတစ်ကြိမ် သတင်းထုတ်ပြန်ပေး သွားရန်။
၇) ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်း များအကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ပိုင် ခွင့်ပေးအပ်ထားသည့်မြေများ ပေါ်တွင် အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မြေနေရာအားနိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု အကျိုးငှာ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်သိမ်းဆည်း သွားရန်။
၈) နိုင်ငံတော်နှင့်အများပြည်သူ အကျိုးမဲ့ဖြစ်နေသည့်သိမ်းဆည်းမြေများ ကို သိမ်းဆည်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြန်လည် စွန့်လွှတ်မည်ဆိုပါက လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ နှစ်လအတွင်း အပြီးပြန်လည်စွန့်လွှတ်စေ ပြီး မူလပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်များသို့ မြေ ယာဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ စနစ်တကျစိစစ်လွှဲပြောင်းပေးရန်။
၉) စွန့်လွှတ်မြေပေါ်တွင် ယင်းမြေ နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောသူများ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်အခြေချနေထိုင်မှုများနှင့် ပတ် သက်၍ ကျူးကျော်သူများကို ယင်းမြေစွန့် လွှတ်မည့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/အဖွဲ့အစည်း က ဥပဒေနှင့်အညီ အရေယူဆောင်ရွက် သွားရန်၊ စွန့်လွှတ်မြေ လက်ရောက် အပ်နှံပြီးနောက် ယင်းမြေနှင့် သက်ဆိုင် ခြင်းမရှိသူများ ဝင်ရောက်ကျူးကျော် အခြေချနေထိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးကျော် သူများကို စွန့်လွှတ်မြေအား လက်ခံရရှိ သည့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်။

ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။