ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေနထိုင္ခြင့္ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား စနစ္တက် သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး သိထားသင့္သည္မ်ား

0
385

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား မတ္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား ေနထိုင္ခြင့္ပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား သား လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စနစ္အား စနစ္တက် လည္ပတ္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေျခခံမူ ေဘာင္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စာခၽြန္လႊာ(MoC)အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ၁၄ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ “ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား”ကို ေနထိုင္ခြင့္ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

(က) ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္သား (Care Worker)

(ခ) အေဆာက္အဦ သန္႔ရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Building Cleaning Management)

(ဂ) စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ကိရိယာလုပ္ငန္း (Machine Parts & Tooling Industry)

(ဃ) စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးစက္ပစ္ၥည္း လုပ္ငန္း (Industrial Machinery Industry)

(င) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ အီလက္ ထ႐ြန္နစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္လုပ္ ငန္း (Electric, Electronics and Information Industries)

(စ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (Construction Industry)

(ဆ) သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သေဘၤာစက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း (Shipbuilding and Ship Machinery Industry)

(ဇ) ကားျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း (Automobile Repair and Maintenance)

(စ်) ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း (Aviation Industry)

(ည) ေနရာထိုင္ခင္းလုပ္ငန္း (ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း) (Accommodation Industry)

(ဋ) စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (Agriculture)

(ဌ) ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း (Fishery & Aquaculture)

(ဍ) စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ ယမကာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (Manufacture of Food and beverages)

(ဎ)အစားအစာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ( Food Service Industry )

၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသာ ““ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား”” အျဖစ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(က) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ လာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္သားကၽြမ္း က်င္မႈစာေမးပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူ၊

(ခ) နည္းပညာအလုပ္သင္ သင္ တန္းအစီအစဥ္ အဆင့္(၂) ၿပီးဆုံးထားသူ (နည္းပညာအလုပ္သင္ သင္တန္းသား အလုပ္သမားအျဖစ္ (၃) ႏွစ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေျမာက္သူကို ဆိုလိုသည္။

၃။ အေျခခံမူေဘာင္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MoC) အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာကၽြမ္းက်င္ လုပ္ သားမ်ားကို ၅ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေခၚ ယူမည္ျဖစ္ရာ အထက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ ပယ္ ၁၄မ်ိဳးအနက္ ပထမဦးစြာ ဟိုတယ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဘက္မွ လာေရာက္စာေမးပြဲစစ္ေဆးရန္ လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

၄။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြမ္း က်င္လုပ္သားေစလႊတ္မည့္ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီ မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္း မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံၫွိႏႈိင္းသေဘာတူၿပီး ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီး ဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္လိုပါက ေစလႊတ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား၍ သတ္မွတ္စံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

၅။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ရရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္ပ            အလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာ (Demand Letter) မ်ား တင္ျပ၍ ေစ လႊတ္ခြင့္ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ၀န္ႀကီးဌာနက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္             ရရွိထားသည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ (သို႔မဟုတ္) လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားမွအပ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအပါ အ၀င္ မည္သူမွ် ဤ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ လုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ခြင့္မရွိ ပါ။ ၀န္ႀကီး ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ တရားမ၀င္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေစလႊတ္ ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္ သမားမ်ား ေစလႊတ္ရန္ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီ စာရင္းအေသးစိတ္ကို ၀န္ႀကီးဌာန Website တြင္ ေၾကညာထားပါမည္။

 ၈။ အထက္ပါကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္ သိရွိလိုသည့္အခ်က္မ်ားရွိပါက-အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမ်ားဌာနခြဲ

ဖုန္းအမွတ္-၀၆၇-၄၃၀၁၈၆၊ ၄၃၀၄၄၂၊ ၄၃၀၁၈၃၊

Email > [email protected]  သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ရင္းျမစ္ – အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု