ေတာဆင္႐ိုင္းငါးေကာင္တြင္ တည္ေနရာျပစက္ တပ္ဆင္မည္

0
325

လူႏွင့္ဆင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ကရသူရိႏွင့္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္တို႔မွ ေတာဆင္႐ိုင္း ငါးေကာင္ကို ဖမ္းဆီး၍ တည္ေနရာျပ စက္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္ျပအသံလႊင့္ စနစ္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ေတာဆင္ ႐ိုင္းမ်ား သြားလာသည့္ေနရာမ်ားကို ေျခရာခံ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာ မ်ားအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက လည္း လူႏွင့္ဆင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးေဖခ်စ္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ တပ္ဆင္ရန္အတြက္    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္အဖြဲ႕(FFI) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ Smithsonian တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တပ္ဆင္မယ့္ ပစ္ၥည္းေတြက ေရာက္ ေနၿပီ။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဆင္ေတြ ကို ဖမ္းၿပီး တည္ေနရာျပစက္ တပ္ဆင္ ၿပီးတာနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးမွာ”ဟု ဦးေဖခ်စ္ က ဆိုသည္။

တည္ေနရာျပစက္တပ္ဆင္ထား သည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားကို ၤၤႈ အဖြဲ႕၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တို႔မွ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ မည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်း႐ြာ မ်ားအနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာပါက အႏ္ၲရာယ္ မွ ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေက်း႐ြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အသိေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကရသူရိၿမိဳ႕ နယ္၊ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူႏွင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ပဋိပက္ၡျဖစ္ပြားမႈ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ၿပီး ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားေၾကာင့္ လူေသ ဆုံးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မၾကာခဏ ႀကံဳရသည္။

မိုးျမင့္