မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား ၀န္ထမ္းမရွိေသး၍ မဖြင့္ႏိုင္ေသး

0
298
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ခ႐ိုင္အလိုက္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း  ၀န္ထမ္းမခန္႔ထားႏုိင္ေသး၍ မဖြင့္ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာ သည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇနန၀ါရီလတြင္မွ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္ ဦးစီးဌာနကို လာမည့္ဘ႑ာ ႏွစ္မွသာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ထား၀ယ္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အေဆာက္အအံု မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ထား ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ အေနအထားအရ အၿပီးမသတ္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။

အထက္ပါ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပံု မက်ေသးသည့္အတြက္ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။

“၀န္ထမ္းေတြသည္ လာမယ့္ဘတ္ ဂ်က္က်မွ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြမွာ ခန္္႔ထားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေဂဟာ ေတြ ဒီအေဆာက္အအံုေတြထိန္းသိမ္းဖို႔ နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႔က အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူေနရတဲ့ အတိုင္း အတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္း ေက်ာက္ရွပ္ ရြာရွိ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေျမ ၅ ဧကေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္း တည္ေဆာက္ထား ေၾကာင္း ဦးဟိုပင္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Dawei Watch