ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္း လမ္းအူေၾကာင္းအတည္ျပဳၿပီးမွ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ စိစစ္မည္

0
1058

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးသို႔ ဆက္သြယ္ထား သည့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္ရန္အတြက္ လမ္း အူေၾကာင္းကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ ေဒသခံ မ်ား၏ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစ္ၥကို စိစစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ယင္းလမ္းပိုင္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီက လမ္းအူေၾကာင္း တစ္ခုကိုေဖာက္လုပ္ထားသည္။

ယင္းလမ္းအူေၾကာင္းသည္ အေကြ႕ အေကာက္မ်ားျခင္း၊ မတ္ေစာက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လမ္းဒီဇိုင္းအသစ္တစ္ခုကို NEDA က ငွားရမ္းထားသည့္ အႀကံ ေပးကုမၸဏီမ်ားက ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

ထား၀ယ္ထီးခီးလမ္းကို ထိုင္းအစိုးရ ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး  တိုးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(NEDA) ၏ ေခ်းေငြ ဘတ္ ၄.၅ ဘီလီယံျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

အႀကံေပးကုမၸဏီမ်ား၏ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အမွန္တကယ္အဆင့္ျမႇင့္မည့္ လမ္းအူ ေၾကာင္းကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းဦးက ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ One Stop Service Centre တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းအူေၾကာင္းအတည္ျပဳၿပီးပါက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းစိစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းဦးက ဆိုုသည္။

“ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး အေသးစိတ္ ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ယူ တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ႏႈန္း ဘယ္ႏႈန္းေပးေလ်ာ္မယ္ဆိုတဲ့ကိစ္ၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ ကေန အဆင့္ ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို တင္ျပပါ့မယ္။ ဒီကေန သတ္မွတ္တဲ့ႏႈန္း အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ်ာ္ေပးပါမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြထဲမွ ေလ်ာ္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအစိုးရကသာ တာ၀န္ယူေလ်ာ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းဦးက ဆိုသည္။

လမ္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္မီ ေဒသခံမ်ားလာေရာက္ရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း ေမတ္ၱာၿမိဳ႕နယ္ ကမိုေသြး ေဒသရွိ ကမိုေသြး လူထုအေျချပဳေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာခိုက ေျပာသည္။

“စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္ လူထုကို အရင္လာရွင္းျပသင့္ တယ္။ လူထုနားလည္တဲ့ စကားနဲ႔ ရွင္းျပ သင့္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ လူထုတကယ္နား လည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပၿပီးမွ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ေအာင္ျမင္မွာေပါ့”ဟု ေစာခို ကဆိုသည္။

အဆင့္ျမႇင့္မည့္လမ္းဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ အႀကံေပးကုမ္ၸဏီမ်ား၏ အစီရင္ ခံစာထြက္လာပါက လမ္းကုန္က်စရိတ္ ကို သိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔အၾကား ေခ်းေငြဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမ္ၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံမွ သိရ သည္။

ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြင္း စတင္မည္ဟု ေကာ္မတီတာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

Dawei Watch