ထား၀ယ္လွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီအသစ္မတိုင္မီ ၾကားကာလ GGS ဆက္မလုပ္က အစားထိုးမည့္အစီအစဥ္ အဆင္သင့္ရွိဟုဆို

0
1217
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမလုပ္ကိုင္မီ ၾကားကာလတြင္ GGS ကုမၸဏီ ဆက္မလုပ္ပါက အစားထိုးမည့္အစီအစဥ္အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ Global Grand Service(GGS) ကုမၸဏီအား စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လုပ္ကိုင္မည့္ကုမၸဏီအသစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးၿပီးျဖစ္သည္။

တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ဒီဇင္ဘာလအထိ သုံးလတာ ၾကားကာလတြင္ မည့္သည့္ကုမၸဏီ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။

အဆိုပါ ၾကားကာလသံုးလတာအတြက္ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ GGS ကုမၸဏီႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ဆိုသည္။

ၾကားကာလအတြက္ GGS ကုမၸဏီႏွင့္ ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ျပဳ ဗဟိုႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီတို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

GGS ကုမၸဏီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈ အဆင္ေျပပါက ၾကားကာလအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ညွိႏႈိင္းမႈအဆင္မေျပပါက တိုင္းအစိုးရတြင္ ဒုတိယအစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ ဒုတိယအစီအစဥ္မွာ အျခားသူတစ္ဦးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။

 “အျခားလူဆိုတာက ေလာေလာဆယ္ အတိအက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာက Second plan ကေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ၾကားကာလအတြင္း အျခားသူတစ္ဦးလုပ္ေဆာင္ပါက လက္ရွိ GGS ကုမၸဏီေကာက္ခံေနသည့္ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ႏႈန္းထား ၂၅၀ က်ပ္ပင္ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

GGS ကုမၸဏီကလည္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ုျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိသာ တိုင္းအစိုးရက လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီသို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းလႊဲအပ္ႏိုင္ေရး၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္ မီတာခမ်ား ျပည့္၀စြာရရွိေရး၊ ၀န္ထမ္းလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥမ်ားကို လိုအပ္သလို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ တိုင္းအစိုးရထံ စာေပးပို႔ထားသည္။