ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း အဆင့္ျမႇင့္ မည္

0
1399
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊  ေျပးလမ္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ သြားရန္ရွိေၾကာင္း  တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

မူလ ေလယာဥ္ကြင္းပိုင္ေျမဧရိယာမွာ ၃၆၄ ဒသမ ၆၇၇ ဧကရွိရာ အဆင့္ျမႇင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ၂၄၁ ဒသမ ၀၁၆ ဧကအား ေျမသိမ္းသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင့္ အဆင့္ျမႇင့္မည့္ ေလယာဥ္ကြင္းဧရိယာမွာ ၆၀၅ ဒသမ ၆၉၃ ဧက ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

“အေဆာက္အအံုပိုင္းေရာ ေျပးလမ္းပိုင္းေရာ အဆင့္ျမႇင့္မယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ရန္ သိမ္းထားသည့္ေျမတြင္ တပ္ေျမႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းေျမ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ကာ လူေနအိမ္ ၁ ဒသမ ၇၆၄ ဧက ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ရခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဲ႕ထြင္အဆင့္ ျမႇင့္စီမံကိန္းေျမပံုအရ လူေနအိမ္၊ အေ၀း ေျပးကားကြင္းႏွင့္ လူအမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ကားလမ္းမမ်ား စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း မပါ၀င္ေပ။

အဆင့္ျမႇင့္လုပ္ငန္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

“လုပ္ငန္းကို တိုင္းကလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုက တင္ဒါေခၚၿပီး လုပ္မွာ”ဟု ဦးေအာင္သူရက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ သန္႔ရပ္သန္႔ရွင္းမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခရီးသြားအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္မႈ ရွိေနသည္။

Dawei Watch