သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း

0
415
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

– ေရေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္တဲ့အခါ ေရျမဳပ္ေနတဲ့အိမ္ေတြကို မျဖစ္မေန စြန္႔ခြာ ၾကရတယ္။ ေရက်ၿပီးခ်ိန္ စြန္႔ခြာခဲ့ ရတဲ့ အိမ္ေတြဆီကို ျပန္လာတဲ့အခါ အလင္း ေရာင္ေကာင္းစြာရေသာအခ်ိန္၌ သာ အိမ္ထဲသို႔ စ၀င္ပါ။

– အကယ္၍ အလင္းေရာင္ မလံု ေလာက္ခဲ့လွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္၊ ေရနံဆီ မီးခြက္ စသည္တို႔ကို မသံုးပါႏွင့္။ ဘက္ထရီသံုး ဓာတ္မီး၊ မီးအိမ္တို႔ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

– သင့္အိမ္ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ ေရရွိေန ေသးလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မိန္းခလုတ္ပိတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဌာနကို အကူအညီေတာင္းပါ။

– သင္ကိုယ္တိုင္ လွ်ပ္စစ္မိန္းခလုတ္ အတင္အခ်၊ အပိတ္အဖြင့္ လံုး၀မျပဳလုပ္ ပါႏွင့္။

– အိမ္ရွိလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အားလံုး ေျခာက္ေသြ႔မွသာ အသံုးျပဳပါ။

– ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ တံခါးမ်ားအားလံုး ဖြင့္ထားၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေန ပါေစ။

– အိမ္ထဲတြင္ ဓာတ္ေငြ႔နံ႔မ်ားရသည္ ဟု သံသယရွိပါက မီးသတ္ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။

– မီးစက္အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါက  ေရစိုေသာေနရာ၊ အိမ္တြင္းႏွင့္ ေျမေအာက္ ခန္းတို႔တြင္ မီးစက္ထား၍အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

– ေရတက္စဥ္တြင္ ပါလာတတ္သည့္ တိရစၦာန္မ်ား (ဥပမာ – ေႁမြ) အႏၱရာယ္ကို သတိျပဳပါ။

– အိမ္အတြင္းသိမ္းဆည္းထားခဲ့ ေသာ အစားအစာမ်ား အနံ႔အသက္၊ အေရာင္ ေျပာင္းသြားျခင္း၊ မႈိစြဲျခင္းတို႔ ရွိေနလွ်င္ လံုး၀မစားသံုးပါႏွင့္။ စြန္႔ပစ္ပါ။

– ေရသန္႔ဘူး၊ က်ိဳခ်က္ထားေသာ ေရႏွင့္ ကလိုရင္းခတ္ထားေသာ ေရတို႔ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

– ေရလႊမ္းခံရေသာ ေဒသရွိ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားသည္  ေသာက္သံုးရန္မသင့္ ေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားကို ကလိုရင္း ခတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သန္႔စင္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း တို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဌာန၏ အကူအညီကို ရယူပါ။

ရင္းျမစ္ – Health Literacy Promotion Unit