ဆင္းရဲသူမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ပိုထိန္းရန္ လိုသည္

0
213
editorial

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲလိုလို ၾကားရ၊ ယူဆၾကေလ့ရွိသည္မွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ ေနထိုင္ စားေသာက္ပုံစံမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ားကို ေငြေၾကးႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကပုံကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အၿမဲမျပတ္ ေတြ႕ရေလ့ရွိ သည္။

ထိုေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟု ယူမွတ္မွားေလ့ရွိသည္။

ယင္းအယူသည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုထိန္းရန္ လိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာအနက္ ႏွစ္ခ်က္ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကးဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား (ဆင္းရဲသူမ်ား) သည္ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အဓိက မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိက စီးပြားေရး ပုံစံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးဖမ္းျခင္းစသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ မ်ားစြာမွီခိုရေသာ စီးပြားေရးပုံစံ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ပ်က္၍ မိုးေခါင္ေရႀကီးပါက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ထုတ္ႏႈန္းက်မည္၊ ပိုမိုပူေႏြးလာပါ က ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပ်က္လာမည္၊ ငါးအရအမိ က်လာမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ လူအမ်ား ငတ္မြတ္ကာ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္လာမည္။

ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရး ပုံစံမွာ ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္ က႑မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို တိုက္႐ိုက္မွီခိုအသက္ေမြးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀၀န္းက်င္ပ်က္ပါက အသက္ေမြးမႈပါပ်က္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုထိန္းဖို႔ လိုသည္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခုခံအားနည္းသည္။ မည္သည့္ ကိစၥတြင္ မဆို ခုခံအားနည္းသျဖင့္ ရာသီဥတုပ်က္ခ်ိန္၊ မိုးႀကီး၊ ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္၊ အပူဒဏ္ မည္သို႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကိုမဆို တြန္းလွန္ခုခံအား နည္းပါးသည္။ ခံရလွ်င္ လည္း ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားထက္ ပိုခံရေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ လမ္းတံတား၊ လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ပုံမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးသျဖင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ျဖစ္လာပါက ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားထက္ ပိုခံရသည္။ ထိုေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ဆင္းရဲသူမ်ား အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။

ပိုဆင္းရဲေလေလ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ ပိုလိုေလေလ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၉)

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု