ဗိုလ္ရာညြန္႔ကၽြန္းတြင္ သဲစုပ္ကာ ကမ္းေျခဖို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိ

0
574

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္၀ိကၽြန္း အနီးရွိ ဗိုလ္ရာညြန္႔ကၽြန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီအား သဲစုပ္ကာ ကမ္းေျခဖို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိဟု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

ယင္းကၽြန္းတြင္ (AMAIA) ကုမၸဏီအားBOT စနစ္ျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွစ္ ၅၀ ခြင့္ျပဳေပး ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သဲစုပ္ခြင့္မျပဳထားဟု ၀န္ႀကီး ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

“သဲစုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိဘူး”ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကမူ ကၽြန္းအနီးမွ သဲမ်ားကို စုပ္ယူကာ ကၽြန္းကမ္းေျခတြင္ ျပန္ဖို႔ေနသည္မ်ားကို ကုမၸဏီက လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း တနသၤာရီအပတ္စဥ္သို႔ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းႏွင့္တကြေပးပို႔ ေျပာဆို ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဲစုပ္သည့္ေနရာတြင္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးကာ သားငါးမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း၊ သဲျပန္ဖို႔ သည့္ေနရာတြင္လည္း သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးကာ သားငါးမ်ား အျခားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ ဆလံုႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔ သား ငါးရွာေဖြဖမ္းဆီးရမိမႈ နည္းပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။

Dawei Watch