တရား႐ံုးအမႈတြဲမိတၱဴကူးခ ႏွစ္ဆတက္

0
205

တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈတြဲမိတၱဴ ကူးခကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ယခင္က က်သင့္ေငြထက္ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

မိတ္ၱဴကူးခႏႈန္းထားမ်ားကို ယခင္ မိတၱဴကူးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ မိတၱဴကူးခကို စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာ လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာမွ ယခုျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ နည္းဥပေဒအရ စာတစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ တိုင္းတရားေရးဦးစီးမွဴးက ဆိုသည္။

အျမန္မိတၱဴကူးမည္ဆိုပါက  ယခင္ နည္းဥပေအရ သာမန္(ပံုမွန္) က်သင့္ေငြ၏ သံုးဆေကာက္ခံေနရာမွ နည္းဥပေဒ အသစ္အရ ပံုမွန္က်သင့္ေငြ၏ ငါးဆေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း တိုင္းတရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚေအးေအးသန္းက ေျပာသည္။

အမႈတြဲမိတၱဴကို အမႈအမ်ဳိးအစား အေပၚမူတည္ကာ သက္ဆိုင္သူမ်ားက မိတၱဴကူးယူခြင့္ရွိၿပီး အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ ရပ္ျဖင့္ သီးျခားပိတ္ပင္ထားသည္မွတစ္ပါး ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ မႈတြင္ျဖစ္ေစ စီရင္ခ်က္၊ ဒီဂရီႏွင့္ အမိန္႔ မိတၱဴမ်ားကို အမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားက ရထိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု အမႈတြဲမိတၱဴကူး ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမႈတြဲမိတၱဴကူးရာတြင္ ၾကာျမင့္ ခ်ိန္ကို ယခင္က မိတၱဴကူးခေပးသြင္း သည့္ရက္မွ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္ထက္ မပိုေစရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ရက္သတၱပတ္ သံုးပတ္မပိုေစရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒၚေအးေအးသန္းက ဆိုသည္။

မိတၱဴအျမန္ေလွ်ာက္ထားလာပါက ယခင္က မိတၱဴကူးခေပးသြင္းသည့္ရက္မွ ၄၈ နာရီထက္မၾကာေစဘဲ ထုတ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ၇၂ နာရီ ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အထက္ပါ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ မိတၱဴကူးခႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔မွာ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား၊ ခရိုင္တရားရံုးမ်ားလည္း အက်ဳံး၀င္သည္။

ကိုေဇာ္