ႏိုင္ငံေရးသမားသီးသန္႔ က်ဴရွင္ဖြင့္မည္

0
370

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ က်ဴရွင္တစ္ခု ဖြင့္လိုလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ထိုင္မည့္ အထူးအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာမည့္ သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔က်ဴရွင္တစ္ခု ဖြင့္လိုလွသည္။

က်ဴရွင္ဖြင့္မည္ဆိုသျဖင့္ “မင္းက ဘယ္ေလာက္တတ္ေနလို႔လဲ”ဟု ေစာဒက တက္ေကာင္းတက္လိုၾကမည္။  အေျဖကား ရွင္း၏။ စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေရးဆရာလည္း မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္ ေခ်။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စား လြန္းသူ ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ ၀န္ခံရပါမည္။ သို႔ျဖင့္ လူထုအမ်ား၏ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးႏွင့္လူမႈဘ၀အေထြေထြကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု နည္းနာနိသ်ည္းတို႔ကို သာမန္ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစလို ျမင္ေစလို လုပ္ေစလို ေျပာင္းေစလို က်င့္သံုးေစလိုသည္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆိုပါ ေစလို မ်ားကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ က်ဴရွင္ဖြင့္လိုစိတ္ ျဖစ္လာမိျခင္း ျဖစ္သည္။

အခါတစ္ပါး ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကို စကားစပ္သျဖင့္ ေစ့ငုဖူးသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါက ဘာေတြ လုပ္မလဲ ဟူသည့္ ေမးခြန္း။ အေျဖကားရွင္း၏။ တစ္ခြန္းတည္း။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္မွ ေျဖမည္တဲ့။

အားမနာတမ္းေျပာရလွ်င္ အလြန္ မတန္ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္အေျဖ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုေမးခြန္းကိုပင္ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ားအျပားကို ဆက္လက္ေမးျမန္းလိုစိတ္ သည္ တားမႏိုင္ဆီးမရ ျဖစ္လာေခ်ေတာ့ သည္။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မွ အစျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ပံု ကို သတိထားေလ့လာမိေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဘာလုပ္ၾက သနည္း။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ တစ္ေန႔ တာကို ဘယ္ကဲ့သို႔ျဖတ္သန္းေနၾကသနည္း။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကား အဆက္အစပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ သေဘာထား အျမင္ မ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေရွ႕အနာဂတ္ အျမင္မ်ားကို အထူးတလည္ စိတ္၀င္စားမိ လာေတာ့သည္။

ဤသည္ပင္  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ က်ဴရွင္ဖြင့္မည့္အစီအစဥ္ကို စိတ္ကူးျဖင့္ စီမံကိန္း စ ခ်ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။ မၾကာေတာ့သည့္ ကာလ တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးအၿပီး ေပၚထြက္လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ တစ္လတန္သည္ ႏွစ္လ တန္သည္ အနီးကပ္ အထူး စခန္းသြင္း က်ဴရွင္ေလးတစ္ခု။

ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာရင္းခ်ၾကည့္သည္ –

၁။ လူထုဆက္ဆံေရး

၂။ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး

၃။ လွ်ပ္စစ္မီး

၄။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

၅။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

၆။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း

၇။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး

၈။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

၉ ။ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ ေဆာက္ေရး

၁၀။ ပညာေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး

၁၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

၁၂။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး

၁၃။ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

၁၄။ သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၁၅။ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ

၁၆။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရး

၁၇။ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး

၁၈။ စည္ပင္သာယာေရး

၁၉ ။ လူငယ္ႏွင့္ အစိုးရ

၂၀။ အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၂၁။ အက်ိဳးစီးပြားယွက္ႏႊယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ မည့္ အထူးက်ဴရွင္အတြက္ အထက္ စာရင္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားေလာက္ ႏွင့္ေတာ့ မလံုေလာက္မွန္း သိပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငား အထူးက်ဴရွင္ဟု သမုတ္ ထားသည့္အတိုင္း အထူးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ မဟုတ္ေပ။

ဤတြင္ ေမးရန္ကား အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အထူးျဖစ္၏ေလာ ဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ မည္ထင္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ကို သာမန္ ျပည္သူတစ္ေယာက္က အမွတ္စဥ္ ၂၀ ျဖစ္ သည့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္းကို အထူး က်ဴရွင္ဖြင့္ေပးရန္ လို၏ေလာ သူသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။

အေျဖကားရွင္း၏။ လိုသည္ဟုပင္ ေျဖရပါမည္။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္လာမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားမွအပ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႔လိုက္ သြားလာေနၾကသည္ကို ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မျမင္လိုပါ။

ထိုသို႔ ရွင္ေလာင္းလွည့္သကဲ့သို႔ အုပ္စုလိုက္ သြားလာေနၾကမည့္ အစား မိမိလုပ္ရန္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားကို အာ႐ံု ပိုစိုက္ေစ လိုသည္။ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ ရွိသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို လွည့္လည္သြား လာကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၾကည့္႐ႈေစလို သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ကာ စကား ေဖာင္ဖြဲ႔လိုက ဖြဲ႔ေနေစလိုသည္။ ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္ အခဲမ်ားကို သိေနေစလိုသည္။ မည္သို႔ျဖည့္ ဆည္းေပး ရမည္ကိုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ နည္းလမ္းရွာေနေစ လိုသည္။

မိမိ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥႀကီးငယ္ကို လူထုမေမးမီက လူထုကို ရွင္းလင္းတင္ျပေစလိုသည္။ ျပည္သူ လူထုအတြက္ မည္သည္တို႔ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုသည္ကို နည္းလမ္း မ်ိဳးစံု အသံုးျပဳကာ လူထုသိရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေစလိုသည္။ လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုမွ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

အစိုးရလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အတြက္ လူထုဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ က်ဴရွင္၏ အေရးႀကီး သည့္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါမည္။ ရင္းႏွီး ေႏြးေထြးၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရွိကာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းသစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။ အထူးအားျဖင့္ လူထုက အစိုးရအေပၚ မည္ ကဲ့သို႔သေဘာထားရွိသနည္းဆိုသည္ကို သိရွိရန္ အလြန္မတန္ အေရးႀကီးလွသည္။  တိုင္းအတြင္းထြက္ရွိသမွ် တရား၀င္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မျပတ္ ေလ့လာဖတ္ ရႈေနရန္ လိုမည္။ အစိုးရဌာနတိုင္း ဌာနတိုင္း မိမိဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္၊  လိုအပ္ပါက သံုးလတစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လို/မလိုကို က်ဴရွင္တြင္ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုသည္ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲသြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

လာဘ္စားမႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားယွက္ ႏြယ္မႈမ်ားကို လူထုက လံုး၀လက္မခံဆို သည္ကို ၾကပ္ၾကပ္ သတိထားေနၾကဖို႔ လိုမည္။

လူထူအမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရကိုခ်ည္း အားကိုးမေနဘဲ မိမိတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွိရင္းစြဲ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲ တတ္ရန္လိုေပမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴ ေရးကို အေျခခံသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္  အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

က်ဴရွင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖစ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္ ေရး၊ သုေတသနႏွင့္လူငယ္ေရးရာ အစီ အစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါက သီးသန္႔အခ်ိန္ပိုမ်ားပါ ထပ္ျဖည့္ကာ ေဆြးေႏြးမည္။ EIA ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံ တကာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္းကဲ့သို႔ ေသာ သယံဇာတေပါမ်ားလြန္းသည့္ ေဒသအတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက စိတ္ပါ၀င္ စားသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပါ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ က်ဴရွင္က စီစဥ္ေပးမည္။

လူထုအမ်ား၏ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရး ႏွင့္လူမႈဘ၀အေထြေထြအတြက္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးမည့္ အနာဂတ္အစိုးရ အေလာင္းအလ်ာ အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္း တို႔ …..

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲၿပီး အစုိးရမင္း မ်ားျဖစ္လာရန္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မက္ ေနၾကသည္ဆိုပါက ယခုဖြင့္လွစ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား သီးသန္႔က်ဴရွင္ကို မေႏွး အျမန္ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ၾကပါေလကုန္။

ေအာင္လြင္(ကံေပါက္သား)

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု