ရပ္ကြက္ထဲက EITI

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

စာဖတ္သူအေနနဲ႔ အီးအိုင္တီအိုင္ EITIလို႔ ၾကားလိုက္ရင္ မ်က္စိထဲမယ္ ဘယ္လိုမ်ား ျမင္ေယာင္လာမိပါသလဲ။

ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလံုးကို တစ္ခါ မွ် မၾကားဖူးတာမ်ိဳးလား။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီစကားလံုးက ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ သိဖို႕လိုတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးလား။ လူထုအမ်ား ရဲ႕ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ အႏွီ အီးအိုင္တီအိုင္ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံုမ်ား ဆက္စပ္ေနလို႔ ခုလိုမ်ိဳး တခုတ္ တရ ေမးေနရသလဲလို႔ ေစာဒက တက္လို စိတ္မ်ား ျဖစ္မိေလသလား။

Extractive Industries Transparency Initiative EITIလို႔ အတိုေကာက္ ေခၚတဲ့ ဒီေ၀ါဟာရကို ျမန္မာမႈျပဳၾကတာ ကေတာ့ “သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ”တဲ့။ သယံဇာတဆိုတဲ့အသံၾကားလို႔ စာဖတ္သူ ေခါင္းေထာင္ေကာင္း ေထာင္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္ေတြ၊ ခဲမျဖဴ အၿဖိဳက္နက္သတၱဳတြင္းေတြ၊ ပုလဲနဲ႔သစ္ အစရွိတဲ့ အဖိုးတန္ သယံဇာတ ေတြကို ဖင္ခုထိုင္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ား တနသၤာရီတိုင္းသား သူဆင္းရဲမ်ား အတြက္ သယံဇာတဆိုတာ က်ိန္စာလုိ႔မ်ား ထင္ေကာင္း ထင္ေနၾကေပလိမ့္မယ္။

တကယ္တမ္း စိတ္ထဲရွိသမွ်ေျပာ ရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သယံဇာတ က်ိန္စာ သင့္တယ္ဆိုတာထက္ ပိုပါတယ္။ ဆံုး႐ံႈး သြားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ ေတြ၊ သစ္ေတာေတြနဲ႔ မ်က္စိနဲ႔ျမင္လို႔ မေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းကို ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ စိတ္ညစ္ ညဴး ဖြယ္ရာေတြ ေရာႁပြမ္းလို႔။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆိုးရြားညံ့ဖ်င္း လြန္းတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြေအာက္ အဖတ္ ဆယ္လို႔ မရေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးေနတဲ့ အႏီွ သယံဇာတက်ိန္စာကို ပ်က္ျပယ္သြား ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမ်ား စြမ္း ေဆာင္ၾကမလဲ။

အီးအိုင္တီအိုင္EITIကေတာ့ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စံခ်ိန္ စံညႊန္းတစ္ခုအျဖစ္ တင္စားလိုပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ အီးအိုင္တီအိုင္ဟာ သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြ ေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အီးအိုင္တီအိုင္အဖြဲ႔ကေတာ့“သဘာ၀သယံဇာတ အရင္း အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြကို စီမံခန္႕ခဲြရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ တုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ အစိုးရ၊ ကုမ္ၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ရ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္”လို႔ ျပန္ဆိုထားတယ္။

သယံဇာတထုတ္ယူတဲ့ ကုမၸဏီေတြ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လိုင္စင္နဲ႔ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ အခြန္ေကာက္ယူမႈနဲ႔ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈေတြ၊ စီးပြားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထည့္၀င္မႈေတြ အစရွိသည္ျဖင့္ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးလွ တယ္။

ပထမစာပိုဒ္က ေမးခြန္းကို ျပန္ေကာက္ ရရင္ အီးအိုင္တီအိုင္လို႔ ဆိုလိုက္ တာနဲ႔ ခုေလာက္ဆို ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြ၊ ေရနံတြင္းတူးစင္ေတြ နဲ႔ သတၱဳမိုင္းတြင္းေတြကို ျမင္ေယာင္ ေကာင္း ျမင္ေယာင္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယပိုင္းေမးခြန္းအတြက္က ထပ္ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ အႏီွ အီးအိုင္တီအိုင္ဆိုသဟာႀကီးက ရပ္ကြက္ ထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ဆက္စပ္ေနပါသလဲ။

ဒီေမးခြန္းက ႏုိင္ငံတကာ အီးအိုင္တီအိုင္ဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုမႈတခ်ိဳ႕ နဲ႔ ကိုက္ညီေကာင္း ကိုက္ညီေနပါလိမ့္ မယ္။ သူတို႔အဆိုအရ အီးအိုင္တီအိုင္ႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုက္ရင္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ ရရွိခံစားရမယ္လို႔ဆိုတယ္။

၁) တြင္းထြက္က႑မ်ားမွ ရရွိလာ သည့္ အခြန္မ်ား ႏိုုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာထဲသို႔ အျပည့္အ၀ ေရာက္ရွိျခင္း ရွိမရွိကို သိႏိုင္ ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀င္ေငြမ်ား အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ ျခင္း။

၂) အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား အား ပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီး ေကာင္းမြန္ ေသာ အစိုုးရျဖစ္ေပၚေရး အားထုုတ္မႈကိုု အေထာက္အကူျပဳျခင္း။

၃) သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္း တြင္ရရွိႏိုုင္ျခင္း။

၄) အစိုးရ၏ သဘာ၀ သယံဇာတ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခြန္ေကာက္ယူမႈ အရည္ အေသြးအား ပိုမိုျမင့္မားေစၿပီး အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အား ေကာင္းေစျခင္း။

၅) အစိုးရ၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားအၾကားတြင္ တည္တံ့ခိုင္ ျမဲေသာ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေစျခင္း။

၆) ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီး ေပးၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္း။

၇) အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစၿခင္း။

၈) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တာ၀န္ ခံမႈရွိျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ လက္ခံ၊ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိႏိုုင္ျခင္း။

အေပၚက အခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ လိုက္ရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ “ေကာင္းလိုက္ ေလျခင္း”လို႕ ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ပါမယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူထုတင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရမဟုတ္သူေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေတာ့ တိုင္းျပည္၀င္ေငြကို အာဏာရွင္ေတြ သြန္ လိုသြန္ ေမွာက္လုိေမွာက္ လုပ္ခဲ့ၾကတာ အမ်ားအသိေပပဲမို႔လား။

အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းသား ေတြအတြက္ ရင္နာစရာ ဇာတ္လမ္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားက ရရွိတဲ့၀င္ေငြကို အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း အစိုးရက တိုက္႐ိုက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသင့္ ရဲ႕ မဟုတ္တံုေလာ။

သုိ႔ေသာ္ျငား လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာက အားလံုးသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း သယံဇာတထုတ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလံုး နီပါးဟာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက ရရွိတဲ့ အခြန္ဘ႑ာေတြကို တိုက္ရိုက္ ေကာက္ယူ စီမံခြင့္ရရွိေနတာဟာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလြန္းလွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ အီးအိုင္တီအိုင္အစီရင္ခံစာေတြ ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းအစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အခန္း က႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္သြား ဖို႔အေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးလာ ခဲ့ၾကတယ္။

ဒီမွာအလ်ဥ္းသင့္လို႔ ေျပာရရင္ အီးအိုင္တီအိုင္မွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း တစ္ခုျဖစ္ တဲ့ အီးအိုင္တီအိုင္မွာ မူအရ  သံုးပြင့္ဆိုင္ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ရပါတယ္။ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္ေတြ၊ သယံဇာတ ထုတ္ယူတဲ့ ကုမ္ၸဏီေတြက လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အီးအိုင္တီအိုင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ စတင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻကို သက္ေသျပ လိုတာေၾကာင့္ အီးအိုင္တီအိုင္လိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာမွာ ျမန္မာ ျပည္ ၀င္ဆံ့လာေအာင္ စတင္ေျခလွမ္းျပင္ တယ္လို႔ဆိုလိုက ဆိုႏိုင္ပါမယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ ယခင္ထက္ ပိုမို လႈပ္ခတ္လာတဲ့ အရပ္ဘက္လႈပ္ရွားသူ ေတြၾကားမွာ အီးအိုင္တီအိုင္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ေရးဟာ အဲဒီတုန္းက အေတာ္ကေလး ေခါင္းကိုက္ စရာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔မွာပါရမယ့္ အရပ္ဘက္ကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႔ဟာ တစ္သင္း တစ္ဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္လို႔ မရသလို ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားယွက္ႏႊယ္မႈေတြလည္း ရွိလာႏိုင္ တာေၾကာင့္ သယံဇာတအေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း ေတြအေနနဲ႔ အေတာ္ကေလး ေခါင္းခ်င္းရိုက္ တိုင္ပင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ ယူမႈတာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar Alliance for Transparency and Accountability)  ( အဆိုေကာက္ဆိုရင္ မာတာ (MATA)) လုိ႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားက သယံဇာတအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ၾကတဲ့ လူပုဂ္ၢိဳလ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းေတြ စုေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္း ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တိုတိုေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အီးအိုင္တီအိုင္ရဲ႕ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွာ အထက္ပါ မာတာကြန္ရက္က ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္သူကိုသာ ပါ၀င္ေစရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အစိုးရက သေဘာတူခဲ့ရတယ္။

သံုးပြင့္ဆိုင္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္ ရတဲ့ အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ကုမ္ၸဏီေတြဆီက သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လာေအာင္၊ ေပးပို႔လာတဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ မွန္ကန္မႈရွိၿပီး သယံဇာတ က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပိုမိုပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေအာင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ၾကရတယ္။ အင္မတန္ေခါင္းရႈပ္ဖြယ္ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခုေလာက္ဆိုရင္ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ အီးအိုင္တီအိုင္ဟာ အၿမီးနဲ႔လား အေမာက္နဲ႔လားဆိုတာ တီးေခါက္မိသ ေလာက္ရွိသြားၿပီလို႔ ယူဆရပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ ေရး၊ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ ေရး၊ ပုလဲနဲ႔ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ အစရွိတဲ့ ၀င္ေငြေသာက္ေသာက္လဲ ရတဲ့ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းေတြဆီကေန ႏုိင္ငံေတာ္ရွယ္ယာ အတြက္ ရရွိမယ့္၀င္ေငြေတြ၊ လက္မွတ္ ထိုးေၾကး၊ ေျမငွားရမ္းခ၊ အခြန္နဲ႔အျခား သက္ဆိုင္ရာ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္မ်ိဳးစံုကို အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းအစ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အစိုးရကိုယ္စား တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံပါ တယ္။

ရရွိလာတဲ့၀င္ေငြေတြထဲကေနမွ ၀င္ေငြခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အျမတ္ေ၀စု ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းၿပီး က်န္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ၀င္ေငြေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရဲ႕  သီးျခား ဘဏ္စာရင္းေတြထဲကို ထည့္သြင္းထား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပတဲ့ စာရင္းေတြအရ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း ၂၅ ခု ရဲ႕ သီးျခားဘဏ္စာရင္းေတြထဲမွာ က်ပ္ ဘီလီယံ ေပါင္း ၁၁၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္မွပဲ ေျမာက္ျမား လြန္းတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။

အီးအိုင္တီအိုင္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ လူထုၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ရလာ တဲ့ သယံဇာတက ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ႏိုင္ငံ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈပံုစံေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲ ေတြျဖစ္လာဖို႔ တြန္းအားေတြ ျဖစ္လာေစ ပါတယ္။ ဒါဟာ ရပ္ကြက္ထဲ ေနထိုင္တဲ့ လူထုအမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ သီးျခားဘဏ္စာရင္းေတြကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သယံဇာတထုတ္ယူမႈက ရရွိတဲ့၀င္ေငြ ေတြ အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြထဲကို ထည့္သြင္းသြားေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္ေတြ ခ်မွတ္လိုက္ပါၿပီ။

အီးအိုင္တီအိုင္လို လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကေနတဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေပၚထြန္းလာၿပီး ရပ္ကြက္ထဲက ျပည္သူလူထုေတြ အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ထြန္းပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ေအာင္လြင္(ကံေပါက္သား)