ျပင္ခဏ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ထား၀ယ္ၿမိ႕ ၀န္ႀကီးအိမ္ရာေရွ႕ရွိလမ္းတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးရင္း တစ္ခုခု ထူးသလို ခံစားရသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားၾကည့္ေတာ့ ယင္းလမ္းတြင္ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ရွိေနသည့္ လမ္းလယ္မ်ဥ္းျဖဴ ႏွစ္ေၾကာင္းတြင္ တစ္ေၾကာင္းသာ ရွိေတာ့သည္။

အေတာ့္ကို ၀မ္းသာ သြားမိသည္။

ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္၊ မည္သည့္မ်ဥ္းသည္ ကိုယ့္ယာဥ္ေၾကာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းမွန္း ေ၀ခဲြမရ ခဏခဏ ျဖစ္ရသည့္ လမ္းလယ္မ်ဥ္းျဖဴ ႏွစ္ေၾကာင္းသည္ ခဏေလးအတြင္း တစ္ေၾကာင္းတည္း ျဖစ္သြားသည္။

ယင္းလမ္းလယ္မ်ဥ္းျဖဴသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ခ်င္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သာဓက ျဖစ္သည္။

ယင္းမ်ဥ္းျဖဴ ၂ ေၾကာင္းကိစ္ၥ ျပန္သံုးသပ္ပါက

(၁) အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား အိမ္ရာေရွ႕ရွိ အဓိက လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။

(၂) လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ၏ ေရွ႕ရွိ အဓိက လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။

(၃) တိုင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား ေန႕တဓူ၀ ျဖတ္သန္းသြားလာ

ေနသည္။

(၄) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္တက္သည့္အခါ ျဖတ္သန္းသြားရသည္။

(၅) ထား၀ယ္ႏွင့္ ေလာင္းလံုး အဓိက ကူးလူးသည့္ လမ္းမ်ားအနက္လည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

(၆) ယင္းမ်ဥ္းျဖဴ ၂ ေၾကာင္းကို တစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္ ကိစၥမွာ

ျပည္ေထာင္စုကို တင္စရာမလိုသလို လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ျဖတ္သန္း

ရသည္မ်ိဳးမဟုတ္။

(၇) သို႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ မျပဳမျပင္ထားထားသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုးသပ္ရေသာ္

ျပင္ခ်င္စိတ္က အေတာ္အဓိက က်ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အမွတ္စဥ္ (၆)တြင္ ေျပာခဲ့သလိုပင္ ယင္းကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုကို တင္စရာမလိုသလို လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ျဖတ္သန္းရ သည္မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

လုပ္ရေကာင္းမွန္း သိပါက ခဏေလးအတြင္း ရက္ပိုင္းအတြင္း ၿပီးႏိုင္ပါသည္။

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမဲလိုလို ၾကားေနရသည့္ ဆင္ေျခမ်ားသည္ မ်ဥ္းျဖဴ ၂ ေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။

 (အယ္ဒီတာ ၁၅၊ ဇြန္ ၂၀၁၉)