တင္ဒါဆြဲသူမရွိသည့္ ကၽြန္းစုႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း တင္ဒါထပ္ေခၚ

0
290

ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တင္ဒါေခၚၿပီးေသာ္လည္း တင္ဒါေလွ်ာက္ ထားသူမရွိသျဖင့္ မေဆာက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ တင္ဒါထပ္မံေခၚယူလ်က္ရွိသည္။

တင္ဒါ ထပ္ေခၚမည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၉ ေက်ာင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါ ၂ ႀကိမ္ ေခၚခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားသူ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တင္ဒါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တင္ဒါထပ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အထက္ပါ ေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းအနက္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္အေဆာင္အားဖ်က္ကာ အသစ္ျပန္ေဆာက္မည့္ ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း ပါ၀င္သည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္သူမရွိပါက ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ထားၿပီးသား ေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္၍ မေဆာက္ျဖစ္သည္ရြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးပင္ နစ္နာ ရမည္ဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။

တင္ဒါေခၚယူရာ၌  ၿမိဳ႕ေပၚလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ား၊ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ခ်ထားေပးသည့္ေစ်းႏႈန္း တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားရာ ယခုတင္ဒါေလွ်ာက္ သူမရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားမွာ  ပစၥည္းသယ္ယူ စရိတ္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားသည့္ ေဒသမ်ား၊ ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ တြက္ေျခမကိုက္သျဖင့္ တင္ဒါမဆဲြၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။

တတိယအႀကိမ္ တင္ဒါျပန္ရာတြင္လည္း Plinth Area Estimate(ဧရိယာ အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈ)အရ သတ္မွတ္ေျမေနရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးသည့္ေငြ ေၾကးႏႈန္းထား(ယခင္ႏႈန္းထား) အတိုင္း တင္ဒါျပန္ေခၚမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

“(တင္ဒါ)ဆြဲမယ့္သူ ရွိ/မရွိေတာ့ ေခၚမွ သိမွာေပါ့”ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ စာသင္ေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္းတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။            

Dawei Watch