အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
361
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

“စိတ္တိုင္းက်”

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

ဇြန္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉ တနသၤာရီေရဒီယို