အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
37

“စိတ္တိုင္းက်”

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

ဇြန္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉ တနသၤာရီေရဒီယို