ဒုတိယ ေလးလပတ္အတန္းမ်ား

0
877

ဘိလပ္မဟာတန္းေက်ာင္းသား – ၁၅

ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ မဟာတန္းမွာ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ဆင္ရမည္လို႔ တစ္ခါမွ် မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အဲသည္အလုပ္ က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မူ၀ါဒဘာသာရပ္မွာ ပါလာသည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မူ၀ါဒ ဘာသာရပ္ မွာ ဒုတိယေလးလပတ္ ႀကိဳက္ရာေရြးသုံး ဘာသာအနက္ ေရြးထားေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခင္အပတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးသည့္အတိုင္း ဒုတိယေလးလပတ္တြင္ ႀကိဳက္ရာေရြးဘာသာရပ္ သုံးခု ယူႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ မဟာတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ စုစုေပါင္း ၁၅ အနက္တြင္မွ သုံးဘာသာကို ေရြးႏိုင္သည္။

မ်ားစြာေသာ ဘာသာရပ္တို႔အနက္ စီးပြားေရးပညာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဘာသာရပ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုဘာသာ သုံးခု အနက္ အခန္႔မသင့္ဘဲ တစ္ခုခုကို လက္လႊတ္ရမည္ဆိုပါက တက္ႏိုင္ရန္ အရန္ ဘာသာတစ္ခုကိုလည္း ေရြးရသည္။ အရန္ဘာသာကိုမူ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာကို ေရြးလိုက္သည္။

အရန္ဘာသာကို ေရြးရျခင္းမွာ အကယ္၍ ပင္မေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္သည့္ သတ္မွတ္ ေက်ာင္းသား အေရ အတြက္ မျပည့္ပါက ထိုဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းက စီစဥ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ အရန္ဘာသာကို ေရြးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုတြင္ ရွိသင့္သည့္ အနည္းဆုံး ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္ လည္း ၁၂ ဦးခန္႔ ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ရွင္းျပဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ပင္မေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္သုံးခု စလုံးပင္ အနည္းဆုံး ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ျပည့္မီသည္ ထင္သည္။ သုံးခုစလုံး တက္ခြင့္ရသည္။

တကယ္ေတာ့ ေရြးခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္သုံးခု၊ အရန္ဘာသာအျပင္ အျခား စိတ္ ၀င္စားဖြယ္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ဥပမာ မႈခင္းႏွင့္ တရားေရး စနစ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ မႈခင္းဘာသာရပ္မွာ တက္ရန္ေရြးထားသည့္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ရက္တည္း က်ေနသည့္ အျပင္ အခ်ိန္ကလည္း ဆက္တိုက္ ျဖစ္ ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ မႈခင္းဘာသာ ကိုလည္း ဧည့္ေက်ာင္းသား အေနႏွင့္ တက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္။

အတန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ ဧည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိတတ္ သည္။ မူ၀ါဒေရးရာသမားမ်ားမွာ တိုင္း ေရးျပည္ရာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ စိတ္၀င္စားေသာ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ဧည့္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဧည့္ေက်ာင္းသားဆိုေတာ့ တရား၀င္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံထားသည့္ ဘာသာရပ္ မဟုတ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာစာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ စာအုပ္ အၫႊန္း၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ၀င္ၾကည့္ ၀င္ဖတ္ခြင့္မရ။ သို႔ေသာ္ ထိုအတန္း တက္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္ အကူ အညီေတာင္းႏိုင္သည္။ စာရြက္စာတမ္း မ်ား၊ ဖတ္ၫႊန္းမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ပို႔ေပးသည္။ စာသင္ခ်ိန္ပို႔ခ်ခ်က္ကို အသံဖမ္းယူထားသည့္ ဖိုင္မွအပ က်န္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးကို သူငယ္ ခ်င္းမ်ားထံမွ အကူေတာင္းလိုက္သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ မႈခင္း အတန္းကို တက္ ျဖစ္သြားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒုတိယေလးလပတ္ တြင္ တရား၀င္စာရင္းသြင္းထားသည့္ အတန္း သုံးတန္းႏွင့္ မႈခင္း အတန္း စုစုေပါင္း ေလးတန္း တက္ျဖစ္သည္။ မႈခင္းအတန္းမွာ ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦး ေက်ာ္မွ်သာ ရွိသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မူ၀ါဒေရးရာ အတန္းသည္လည္း ၁၂ ဦးေက်ာ္႐ုံသာ။

ေက်ာင္းသား အမ်ားဆုံး ဘာသာရပ္ မ်ားမွာ စီးပြားေရးပညာ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေရးရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘာသာရပ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ၃၀ မွ ၃၅ ဦး အထိ ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မွတ္မွတ္ရရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာ အတန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ဆင္ သည့္ေန႔က အတန္းထဲ ေစာေရာက္ေနသည္။ တီရွပ္အက်ႌ၀တ္ထားေသာ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ အတန္းေရွ႕မွာ အလုပ္႐ႈပ္ ေနသည္။ ၀က္အူလွည့္ေတြ၊ ေမာ္တာ ထုပ္ေတြနဲ႔ အတန္းေရွ႕ ဆရာကိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ကိုင္သည္ျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕လိုက္သည္။ ဆိုေတာ့ စာသင္ခန္း ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း ပ်က္သျဖင့္ လာျပင္သူ ျဖစ္မည္ဟု ထင္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ မနက္ ၉ နာရီ အတန္း စေတာ့မွာ သူက ထိုတစ္ပတ္တြင္ စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး မည့္ ဆရာျဖစ္ေနသည္။ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ ထားၿပီး နီေပါ၊ ႏိုင္႐ူဘီလို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်းလက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ ေလ့လာ ေနသူ၊ ကူညီေနသူ ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အေၾကာင္းကို သူက စေျပာသည္။ ထိုေနာက္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္အေသးဆင္ရန္ ေက်ာင္း သားမ်ားကို အလုပ္ေပးေတာ့သည္။ သူ႔တြင္ တာဘိုင္အေသးေလး ငါးလုံးပါလာ သည္။ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေမာ္တာ၊ မီးသီးႏွင့္ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား ပါလာသည္။ ၀က္အူလွည့္ေတြကေတာ့ ယင္းပစၥည္းမ်ား တပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တြဲ သုံးေယာက္တြဲျဖင့္ တစ္စစီျဖဳတ္ထား ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး တာဘိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ျပန္ဆင္ရသည္။ ေပးခ်င္ သည့္ သတင္းစကားက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးရန္ တာဘိုင္တစ္ခု ဆင္ရသည္မွာ အဲသည္ေလာက္ မခက္။ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တပ္ႏိုင္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ႏိုင္ သည္ဟု ျဖစ္သည္။

အုပ္စုလိုက္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ဆင္ သည္၊ တပ္ၿပီးသြားေတာ့ တာဘိုင္ေလးကို လက္ျဖင့္ ခပ္ပ်င္းပ်င္းေလး လွည့္ ေပးသည္။ (တကယ္လက္ေတြ႕က် ဖို႔ဆိုလွ်င္ လက္ေဆးစင္က ေရပိုက္ကို ဖြင့္ၿပီး အဲဒီေအာက္မွာ တာဘိုင္ေလး သြားထားၿပီး လည္ခိုင္းရင္ ေကာင္းမလား စဥ္းစားမိသည္။ ဒါမွ ေရအားတာဘိုင္ ျဖစ္မေပါ့ေလ) မီးေလးလင္းလာေတာ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြလို “ေဟး” ခနဲ ေအာ္ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ထား၀ယ္မွာ နည္းပညာေကာလိပ္တက္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဘာသာရပ္ ယူခဲ့တုန္းက အဲလိုမ်ိဳး မႀကဳံခဲ့ရ။ ထိုစဥ္က အစမ္းသပ္ခံ စနစ္အၾကား ဖတ္စာအုပ္ပင္ မမွန္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရသည္ ကို ျပန္အမွတ္ရမိသည္။

ကိုယ္ေတြက နဂိုက ခပ္ပ်င္းပ်င္းဆို ေတာ့ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လို ရန္ကုန္မွ ဖတ္စာအုပ္ မိတ္ၱဴလွမ္းမွာၿပီး ဖတ္ခဲ့တာမ်ိဳးလည္း မရွိခဲ့။ ဒီလိုပဲ ဖာသိဖာသာ ေနခဲ့သည္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ေက်ာင္း ၂ ႏွစ္ ၿပီးသြားၿပီး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ကို လြင့္သြားခဲ့သည္။

အခုေတာ့မွ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ မဟာတန္း တက္ေတာ့မွ သူနဲ႔က်မွ တိုက္တိုက္ဆိုင္ ဆိုင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လာဆုံသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မူ၀ါဒ အတန္း တြင္ ေနာက္ထပ္စိတ္၀င္စားစရာ ကိစၥ တစ္ခုမွာ ဘရစၥတိုၿမိဳ႕မွ သုံးေလးဘူတာ သာေ၀းေသာ ရြာငယ္ေလးကို ခရီးထြက္ရ ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးပညာ အတန္း တြင္ေတာ့ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ ျငင္းခုံရေသာ မူ၀ါဒေရးရာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရသည္။

က်န္ရွိသည့္ အတန္းမ်ားကေတာ့ စာသင္ခ်ိန္ ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်ိန္မ်ား သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ႀကိဳက္ကိုယ္ေရြးဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္း လွေသာ္လည္း အဂၤလန္ေဆာင္းက လူကို ပ်င္းရိထိုင္းမိႈင္းေစသည္။

တစ္ခ်ိန္လုံး မိုးအုံ႔ေနတတ္ၿပီး တစ္ခါခါ မိုးဖြဲဖြဲေလး ရြာတတ္သည္။ ေလတိုက္လွ်င္ ေတာ့ ပိုေအးသည္။ ဇန္န၀ါရီလကုန္ အပတ္ စတင္ေသာ ဒုတိယေလးလပတ္ အတန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလဆန္းတြင္ စာသင္ခ်ိန္ေတြၿပီးသည္။

မတ္လကုန္အထိေတာ့ ေဆာင္းကို ပ်င္းရိစြာ ျဖတ္သန္းရဦးမည္။

ဖစု