သဘ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တဲ့အခါ က်န္းမာေရးအတြက္ သတိျပဳဖြယ္ရာမ်ား

0
149

(၁) မိုးေလ၀သသတင္းမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္   က်န္းမာေရးသတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

(၂) ေရေမ်ာစာမ်ား၊ အမွည့္လြန္ အစာမ်ားႏွင့္ ယင္နားစာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အစားအစာမ်ားကို ယင္ မနားေစရန္ ဖံုးအုပ္ထားပါ။

(၃) ေရသန္႔ေဆးထုပ္(သို႔မဟုတ္) ကလိုရင္းေဆးခတ္ထားေသာေရႏွင့္ က်ိဳခ်က္ ထားေသာေရကိုသာ ေသာက္သံုးပါ။

(၄) တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါ။ အစာမစားမီ၊ အစာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳမီ၊ အိမ္သာ သြားၿပီးတိုင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးကိုင္တြယ္ ၿပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာပါ။

(၅) ယင္လံုအိမ္သာကို စနစ္တက် သံုးစြဲပါ။ အမိႈက္မ်ားကို ေျမျမႇဳပ္ျခင္း၊ မီး႐ွိဳ႕ျခင္း၊ အမႈိက္ပံုကို ထံုးျဖဴးျခင္း စသည္ ျဖင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါ။

(၆) ျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ ဂ႐ုျပဳ ေနထိုင္ပါ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျခင္ေထာင္ျဖင့္သာ အိပ္စက္ပါ။ ပိုး ေလာက္လန္း၊ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား(ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္)တြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။

(၇) ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေန ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္သာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူ၍ မီးဖြားပါ။

(၈) ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးမ်ား စသည္တို႔အား အသင့္ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ပါ။ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈရွိပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

(၉) ေႁမြဆိုးအႏၱရာယ္၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္လိုက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈဒဏ္ရာ ရရွိမႈ အႏၱရာယ္မ်ားအား ဂ႐ုျပဳပါ။

(၁၀) ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေဆး အႀကိမ္ေရျပည့္ေအာင္ မပ်က္မကြက္ ထိုးႏွံေပးပါ။

ရင္းျမစ္ း Health Literacy Promotion Unit