အားလံုးေကာင္းပါသည္ကို ေက်ာ္ပါ

0
714

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေမလ ၃ ရက္က ထား၀ယ္သို႔လာသည္။ NLDအစိုးရလက္ထက္ တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္သည့္ သမၼတခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။

သမၼတက တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုသည္။

ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ထိုေတြ႔ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မရပါ။ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ရပါသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ တရား သူႀကီးခ်ဳပ္တို႔က တိုင္းတြင္းေရးရာကိစၥမ်ားကို သူ႔က႑အလိုက္ တင္ျပၾကသည္။

တင္ျပမႈမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တင္ျပမႈသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အတိရွိမည္ဟု မွတ္ယူကာ ေသခ်ာနားစိုက္ေထာင္မိပါသည္။

တိုင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က႑အလိုက္ အားသာခ်က္မည္သို႔ရွိမည္၊ အားနည္းခ်က္ မည္သို႔ ရွိေနသည္၊ ဗဟိုအစိုးရမွ မည္သို႔ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ စသျဖင့္ တင္ျပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေသာေၾကာင့္ နားစိုက္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ၂၃ မိနစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

စဖြင့္သည္ႏွင့္ တိုင္းတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုရွိေၾကာင္း အိမ္ေျခ၊ လူဦးေရမည္မွ် ရွိေၾကာင္း ၏၊သည္ မေရြ႕ သမၼတကို တင္ျပသည္။ ထိုေနာက္ တိုင္းတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနရာ ေဆး၀ါးမည္မွ် ဖမ္းမိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေဆး၀ါးက ပမာဏမည္မွ်မိေၾကာင္းတို႔ကို ေဆး၀ါးတစ္ခုခ်င္းစီ၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ကိန္းဂဏန္းအတိအက် ဒႆမ ေနာက္ကိန္းမ်ားပါမက်န္ ဖတ္ျပေနပါေတာ့သည္။

ထိုေနာက္ ေျမယာကိစၥ တင္ျပရာတြင္လည္း ဧကအက်ယ္အ၀န္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ထြက္ႏႈန္း စသည္တို႔ကို ဒႆမေနာက္ ကိန္းမ်ားပါမက်န္ ရြတ္ဖတ္ေနေတာ့သည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရလုပ္ငန္းမ်ား တင္ျပရာတြင္လည္း မည္သည့္ဌာနရန္ပံုေငြျဖင့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု စသျဖင့္တို႔ မည္၍မည္မွ်ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း သံုးစဲြေငြ မည္၍မည္မွ် သံုးခဲ့ေၾကာင္း ဒႆမေနာက္ကိန္းမ်ားပါမက်န္ ရြတ္ဆို တင္ျပေလသည္။

ထိုသို႔ ရြတ္ဆိုရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း မွားယြင္းရြတ္ဆိုမိသျဖင့္ ျပန္ျပင္ရြတ္ ဆိုေနရသည္လည္း ခဏခဏ။

ထိုသို႔ျဖင့္ တင္ျပမႈ မိနစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေက်ာ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခါနီးတြင္ တိုင္းတြင္းလွ်ပ္စစ္ကိစၥ လက္ရွိအခင္းအက်င္းကို တင္ျပသည္။ ထိုေနာက္ လွ်ပ္စစ္အလံုအေလာက္မရျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနရသျဖင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေဆာလ်င္စြာ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္၏ သမၼတသို႔ တင္ျပမႈအား အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ကိစၥ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကလဲြလွ်င္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးသည္မ်ားကိုသာ ခေရေစ့တြင္းက်နီးပါး တင္ျပခဲ့ေလသည္။

သမၼတ သိလိုလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းၾကည့္ႏိုင္သည့္ ထိုကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုမွ် အခ်ိန္အကုန္ခံကာ သမၼတအား ဖတ္ျပရန္ လိုပါ၏ေလာ။

သမၼတ မဆိုထား နားေထာင္ေနသူမ်ား အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မမွတ္မိ။

မိမိတိုင္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို သမၼတသိေစလိုလွ်င္ ဖတ္ျပသည့္ စာရြက္ကို သမၼတအား ေပးလိုက္လွ်င္ မရပါေလာ။

ခုက သမၼတႏွင့္တကြ တက္ေရာက္လာသူအားလံုးလည္း အခ်ိန္ကုန္၊ မိမိ၏ တင္ျပခြင့္ရအခ်ိန္လည္း ဆံုး႐ႈံး၊ ဖတ္ျပရလည္း အာေညာင္း။

ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ တိုင္းအတြင္း က႑အလိုက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဗဟိုအစိုးရမွ မည္သို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္၊ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပမႈမ်ိဳး မေတြ႔ရ။

အမွန္ဆိုလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့သည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ ရွိေနေၾကာင္း အခ်ိန္ရခိုက္ က႑အလိုက္ တင္ျပရမည္မဟုတ္ပါေလာ။

ဥပမာ- ေက်ာင္းမည္မွ် ေဆာက္လုပ္ၿပီးေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္လိုအပ္ခ်က္၊ ဆရာဆရာမလိုအပ္ခ်က္ မည္သို႔ရွိေနသည္၊ ေဆးရံုေဆးခန္း မည္မွ်ေဆာက္ ၿပီးေသာ္လည္း ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳကိစၥ မည္သို႔ရွိေနသည္၊ လမ္း၊ တံတား မည္မွ်ေဆာက္ၿပီးေသာ္လည္း ကၽြန္းႏွင့္ေက်းလက္မ်ားတြင္ မည္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ စသျဖင့္ က႑အလိုက္ တဲြဖက္တင္ျပရန္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေျမယာကိစၥ မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျဖစ္ေပၚေနဆဲေျမယာကိစၥမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးက အဆင္ေျပလိမ့္မည္၊ ငါးလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြမည္မွ်ရေနၿပီး ကမ္းနီးကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေလွမ်ားကိစၥ ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သို႔ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးက ေရလုပ္သားမ်ား မည္သို႔အဆင္ေျပမည္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ တင္ျပစရာမ်ားစြာရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ခုတင္ျပမႈက တိုင္းအစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကိုသာ သခင္အားရေရး ဘုန္းေတာ္ေတးဖဲြ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး တိုင္းတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေျဖရွင္းမွရမည့္ ကိစၥမ်ားကို သခင္ ၿငိဳျငင္မည္စိုး၍ မတင္ျပရဲသည့္အသြင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြဋ္အထိပ္တစ္ဦးက မိမိတိုင္းအတြင္းသို႔ မိမိတိုင္း၏အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္၊ တိုင္း၏ အေျခအေနကို ေလ့လာရန္ လာေရာက္သည္ကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ အသံုးခ်တတ္ရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထိုအခြင့္အလမ္းကိုပင္ အသံုးမခ်လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ က်င္းပေလ့ရွိ သည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္ မိမိတိုင္းအတြက္ အေရးဆိုပါေတာ့မည္ေလာ။

ယခုတင္ျပပံုကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ဆိုက “ရွိပါသည္ခင္ဗ်ား” ၊ “ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့” ႏွင့္ ျပန္လာခဲ့မည္ဟုသာ သံုးသပ္ရပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုလားေသာ တိုင္းအစိုးရသည္ တိုင္း၏ပကတိအေျခအေနကို ျပည္ေထာင္စုတြင္ ရွင္းျပရဲရမည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မွ အဆင္ေျပမည့္ကိစၥမ်ား၊ တိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆိုရဲရမည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားစြာ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ တိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ ကိစၥတြင္မွ် ေအာက္က်ိ႕ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေန စရာမလို။

ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ၊ ပကတိအေျခအေနကို ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲ၊ လုပ္ကိုင္ရဲ၊ ေတာင္းဆိုရဲေသာ တိုင္းအစိုးရကိုသာ အလိုရွိပါသည္။    ။

မင္းခန္႔