အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
128

“ေထာင္႔စံုေတြး တစ္ပတ္လည္ေရး”

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

မတ္လ ၂၉ ၊ ၂၀၁၉ တနသၤာရီေရဒီယို