ေန႕စဥ္အသစ္

0
198

မၾကာမီ ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္သို႕ ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္အခါသို႕ ေရာက္တိုင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖဲြ႕မ်ားသည္လည္းေကာင္း ရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾကမည္။

ႏွစ္သစ္ကို စိတ္သစ္ လူသစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းမည္ဟူသည့္ စိတ္ကူးမ်ား ထားၾကမည္။ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြၾကမည္။

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေဟာင္းၾကၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ သစ္ၾကသည္။

တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ေဟာင္းျခင္းႏွင့္ သစ္ျခင္းသည္ အစဥ္တဆက္တည္း ျဖစ္ေနသကဲ့သို႕ တစ္ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ေန၍ ရသည္မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖဲြ႕မ်ားသည္လည္း ေကာင္း၊ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း မိမိတို႕၏ ေန႕စဥ္ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စိတ္သစ္လူသစ္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္းျခင္းသစ္ျခင္းသည္ အစဥ္တဆက္တည္း ျဖစ္ေနသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္မွ ေဟာင္းျခင္း၊ သစ္ျခင္း၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္မွ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းျခင္းသည္ ေနာက္က်သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေန႕စဥ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စိတ္သစ္လူသစ္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၉)