ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္က မီးသတ္ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ပါ

0
235

ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္ပါက ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မီးသတ္ ဦးစီးဌာနသို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတဆင့္ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံလာပါက မီးသတ္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အခမဲ့ေပးေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ လက္ ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ေလာင္းလံုး၊ ေရျဖဴ၊ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အကူအညီ ေတာင္းခံလာပါ က သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဌာနမ်ားအား ျပန္လည္ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲရွိပါက ထား၀ယ္ခ႐ိုင္မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ ဖုန္းနံ ပတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၁၊ ၀၅၉ ၂၁၀၁၇ တို႔ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာန ထံမွ သိရသည္။

မိုးျမင့္