သန္႔ရွင္းေသာ ေရ

0
373

သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရသန္႔ဆို သည္မွာ-

(၁) အနည္အမႈန္ ကင္းရမည္။

(၂) က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ

    ပိုးမႊားကင္းစင္ရမည္။

(၃) အေရာင္အဆင္း၊ အနံ႔အရသာ

    ကင္းစင္ရမည္။

(၄) ဓာတ္သတၱဳမ်ား ပါ၀င္သင့္သည့္

    ပမာဏထက္ပို၍ မပါ၀င္ရပါ။

(က) မသန္႔ရွင္းေသာေရကိုေသာက္ သံုးမိပါက

(၁) ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ။

(၂) ကာလ၀မ္းေရာဂါ။

(၃) အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ။

(၄) အသည္းေရာင္အသား၀ါ

    ေရာဂါ။

(၅) ပိုလီယိုေရာဂါ။

စသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါ သည္။

(ခ) မသန္႔စင္ေသာေရမ်ားႏွင့္ အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသား၊ ငါးမ်ားကို ေဆးမိလွ်င္ ေရာဂါရ ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) အစားအေသာက္သည္ အာဟာရ ႏွင့္ အရသာမည္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ သံုးေရ မသန္႔ရွင္းပါက ေရာဂါရႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ယင္လံုအိမ္သာျဖစ္ေသာ္ လည္း ေရတြင္းႏွင့္ ေပ ၅၀ မကြာဘဲေဆာက္ လွ်င္၊ အိမ္သာသည္ေရကန္၏ အျမင့္ပိုင္း တြင္ရွိေနပါက မစင္ႏွင့္ေရာဂါပိုးမ်ား ေရ ထဲသို႔စိမ့္၀င္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိပါ သည္။ ေရညစ္ညမ္း ႏိုင္ပါသည္။

ေရကိုသန္႔စင္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား

(၁) ကလိုရင္းခပ္၍ သန္႔စင္ျခင္း။

ဘလိခ်င္းေပါင္ဒါ (ကလိုရင္း) ေဆးမႈန္႔ဟင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္းလွ်င္ ေရ တစ္လီတာဘူးျဖင့္ ေဖ်ာ္ပါ။

ေဖ်ာ္၍ရရွိေသာေဆးရည္ လက္ဖက္ ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္းလွ်င္ ေရတစ္ဂါလံ သို႔မဟုတ္ ၅ လီတာႏႈန္းျဖင့္ ေသာက္ပါ။

ေရလီတာ ၂၀ ပါေရသန္႔ဘူးသို႔ ၎င္းေဆးရည္ ၄ ဇြန္းခပ္ပါ။ ေဆးရည္ခပ္ၿပီး အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ ၾကာမွ ေသာက္သံုး သင့္သည္။

၂။ UV ျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္း

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ေရတြင္ပါ ေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား ဖယ္ရွားေသာ နည္း ျဖစ္သည္။

၃။ RO ျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္း

Reverse Osmosis System သည္ ေရတြင္ မေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ ဆား၊ အမႈန္၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုး မ်ားကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။

ေရသန္႕ဗူး ၀ယ္ေသာက္သည့္အခါ

(၁) ေသာက္ေရသန္႔ဗူးမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ တံဆိပ္ကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈၿပီးမွ ၀ယ္ယူရန္။

(၂) ေရသန္႔ဗူး၏ သန္႔ရွင္းၾကည္ လင္မႈ၊ အေရာင္ အမႈန္ပါ၀င္မႈရွိ/မရွိ ၾကည့္ရန္။

(၃) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၊ အမိုးအကာ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းရွိ/မရွိ သတိျပဳရန္။

ရင္းျမစ္ – က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန