ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကား

0
626

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ၊ ကြမ္းေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာရွိ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ဘန္းေခ်ာင္းေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းသတၱဳတြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ယင္းေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း ကြင္းဆင္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၃ ရက္ က တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ထံ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ ဌာနမ်ားအား ကြင္းဆင္းစိစစ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္က ကြင္းဆင္းကာ တင္ျပခဲ့သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ East Star Mining  ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ဧရိယာတိက်မႈ မရွိျခင္း၊ မိုင္းအနီး ေခ်ာင္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးကာ ငါးတစ္ကာင္မွ် မရွိေတာ့ဘဲ ေခ်ာင္းေရကို ေဒသခံမ်ား အသံုးမျပဳရဲ ေတာ့ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ေျမစာႏွင့္ ေရဆိုးေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရလမ္းေေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေဒသခံတို႔၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႕အျပင္ အျခားထိခိုက္မႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Dawei Watch