သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါအား ေစာစီးစြာ စစ္ေဆး ကာကြယ္ကုသ အႏိုင္ယူပါ

0
175

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ  သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားအနက္ ျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

(၁) အသက္ငယ္႐ြယ္စဥ္(ေစာစီးစြာ) အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း။လိင္ဆက္ဆံျခင္း

(၂) လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားျခင္း

(၃) လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ မ်ား (လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔ေရာဂါ)ရွိသည့္ ေယာက်္ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

(၄) ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါရွိျခင္း

(၅) မိန္းမကိုယ္ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္း တြင္ ႂကြက္ႏို႔မ်ားေပါက္ျခင္း၊ ေရယုန္ ေပါက္ျခင္း

(၆) ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

(၁) မိန္းမကိုယ္မွ အျဖဴဆင္းျခင္း

(၂) မိန္းမကိုယ္မွ ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ေသြးဆင္းျခင္း

(၃) ဆီးစပ္ႏွင့္ ခါးနာက်င္ကိုက္ခဲ ျခင္း

(၄) ဆီးထဲ ေသြးပါျခင္း၊ ဆီးသြားရ ခက္ခဲျခင္း

(၅) လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳၿပီးပါက ေသြးဆင္းျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း

ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

(၁) အသက္(၉)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အ တြင္း မိန္းကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးျခင္းျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ေရာဂါကို ကာကြယ္ပါ။

(၂) အသက္ငယ္႐ြယ္စဥ္ လိင္ဆက္ ဆံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၃) လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၄) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္ သုံးပါ။

(၅) ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၆) သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ အႀကိဳအဆင့္ကို စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အႀကိဳအဆင့္ကို

စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

(၁) သားအိမ္ေခါင္း အခၽြဲအေျမႇးကို ယူ၍ စစ္ေဆးျခင္း

(၂) အက္စစ္တစ္အက္ဆစ္ျဖင့္ မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည့္ နည္း လမ္း

(၃) သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ေစ     ေသာ ေရာဂါပိုး ရွိ။မရွိ စစ္ ေဆးသည့္ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆး ႏိုင္သည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအႀကိဳအ   ဆင့္ ျဖစ္ပြားမႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ (၅)ႏွစ္အၾကာ တြင္ ထပ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအႀကိဳ     အဆင့္ျဖစ္ပြားမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ ေသာ အနာေနရာရွိ တစ္႐ႉးအသားစကို ဖ်က္ဆီးျခင္း(သို႔ )ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ထုတ္ ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုံး၀ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ ကုသႏိုင္ပါသည္။

သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ ပြားရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီး ေရာဂါအေစာပိုင္းလက္ၡဏာမ်ားကို သတိ မမူမိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

အသက္(၃၀)မွ (၄၉)ႏွစ္ အသက္အ ႐ြယ္ရွိသည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈရွိဖူးသူ အမ်ိဳး သမီးတိုင္း သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာ ဂါကို စစ္ေဆးရန္သင့္ပါသည္။

ေရာဂါ၏ အႀကိဳအဆင့္၌ စစ္ေဆး သိရွိၿပီး စနစ္တက်ကုသမႈခံယူပါက ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။

ရင္းျမစ္-က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန