အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

0
74

“အသံတိတ္သူမ်ား၏ အသံကိုလည္း နားေထာင္းပါ”

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

မတ္လ ၁၄ ၊ ၂၀၁၉

တနသၤာရီေရဒီယို