တိုင္ၾကားထားသည့္ ေကာ့ေသာင္းလွ်ပ္စစ္ကိစၥ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာမည္

0
153

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခင္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီက တိုင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လာမည့္ မတ္လ ၇ ရက္တြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေခၚယူၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ယခင္က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည့္ Green Power Myanmar ကုမၸဏီက လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ပါခ်န္ေကာ့ေသာင္း ေဒသလံုးဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ(KDDPC) ကို တိုင္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Green Power Myanmar ကုမၸဏီပိုင္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ မီးတိုင္ စသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစ္ၥည္းမ်ားကို KDDPC ကုမၸဏီက ယူသံုးေနသည္ဟုဆိုကာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကို တိုင္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တိုင္းလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး၊ တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမ္ၸဏီတို႔ ကိုေခၚယူကာ လႊတ္ေတာ္က ေခၚယူၾကားနာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

“ဘယ္သူကမွား၊ ဘယ္သူကမွန္တယ္။ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးက ဘယ္လို ဆက္လုပ္ထားတယ္၊ တိုင္းလွ်ပ္စစ္ ညႊန္မွဴးက ဘယ္လိုလုပ္ထားတယ္၊ အဲဒါကို ၾကားနာမွာ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွားတယ္၊ မွန္တယ္ ယူဆလို႔ မရေသးဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ KDDPC ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးအင္ရွိန္ကမူ လႊတ္ေတာ္က ေခၚယူၾကားနာမည့္ကိစ္ၥကို မသိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ေခၚယူၾကားနာပါလည္း ရင္ဆိုင္သြားမည္ ဟု ဆိုသည္။

KDDPC ကုမၸဏီသည္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ ၂၈၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ တင္ဒါကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခ်ိန္တြင္ တင္ဒါေအာင္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ မေပးဘဲ တစ္ယူနစ္ကို ၃၃၀ က်ပ္ျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တစ္ယူနစ္ ၄၃၀ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ၾကားနာပြဲမွာ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္း မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတဆင့္ တိုင္းအစိုးရကို အဆိုပါ အစီရင္ခံစာေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး