လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ မြန္လႊတ္ေတာ္ တိုက္တြန္း

0
672

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism CBT) ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ၿပီး  တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း CBT လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ယင္းအဆိုတင္သြင္းၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဘက္က CBT လုပ္ငန္းသည္ (၁) ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပါ၀င္ စားမႈ၊ (၂) အစိုးရအဖြဲ႔၊ (၃) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည့္ အဓိက အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျပည့္စံုမွသာ ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္ေၾကာင္း အခ်က္ ၃ ခ်က္စလံုးလို မလႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ အေနအထားေၾကာင့္ CBT လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက တင္ျပသည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္သည္ CBT လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္ဆႏၵ ရွိဖို႔သာအဓိက ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေထာက္ျပထားသည္။

Dawei Watch