ကူးစက္ျမန္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ

0
201

ေရေက်ာက္ေရာဂါဆိုသည္မွာ Varicella-Zoster Virus (VZV) ဗိုင္းရစ္ပိုးၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္ အႏွံ႔ယားယံေသာ အရည္ၾကည္အဖုမ်ား မထြက္မီ (၂)ရက္ခန္႔အလိုတြင္-

(၁) ဖ်ားျခင္း၊

(၂) ႏံုးခ်ည့္ျခင္း၊

(၃) အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊

(၄) ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊

(၅) ကိုယ္လက္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ျဖစ္ တတ္ပါသည္။

ေရေက်ာက္ေရာဂါ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ ယားယံေသာ အရည္ၾကည္အဖု အပိမ့္ထြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖုအပိမ့္မ်ားသည္ ရင္ဘတ္၊ ေက်ာကုန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာတို႔၌ စတင္ ေပၚေပါက္ၿပီး ၁ ပတ္အတြင္း၌ ကိုယ္ခႏၶာ အႏွံ႔သို႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားတတ္ပါသည္။ ၎ေနာက္ အနာေဖးကြာေသာ အမာရြတ္ထင္က်န္တတ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းေနသူမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ အဆုတ္ေယာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားတတ္ ပါသည္။

ကူးစက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

(၁) ေရေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ၏ အရည္ၾကည္အဖုအပိမ့္၊ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ႏွာရည္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္မိျခင္း။

(၂) ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္း။

ကာကြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

(၁) တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈကို အထူးအေလး ထားေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၂) ကိုယ္လက္စနစ္တက်ေဆး ေၾကာရန္။

(၃) ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအား အနာေဖး ကြာက်သည္အထိ အိမ္၌သီးျခားထား ျခင္းရွိ၍ ကုသမႈခံယူ ေစရန္။

(၄) လူစုလူေ၀းသို႔ သြားေရာက္ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

(၅) မိမိတြင္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သံသယရွိပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ ျပသ၍ ကုသမႈခံယူပါ။

ရင္းျမစ္ း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားအစား၀န္ႀကီးဌာန