ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ေရး ထိုင္းႏွင့္ ျမန္္မာ ပူးေပါင္းကာ စူးစမ္းေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစ

0
2199

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ထိုင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူတို႔ ပူးေပါင္းကာ စတင္ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းတြင္ မတ္ေစာက္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ား၊ ေကြ႕ေကာက္လြန္းေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းအူေၾကာင္း ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ ဆင္ေျခေလ်ာေျဖေလ်ာ့ရန္ ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းမည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ NEDA  အဖြဲ႕က ငွားထားသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပူးေပါင္းကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၅ ရက္က ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ေမတၱာၿမိဳ႕၊ လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လမ္းပိုင္းကို လာေရာက္ကြင္းဆင္းသည့္NRDA ၏ ပညာရွင္အဖြဲ႕တြင္ လမ္းပိုင္းပညာရွင္မ်ားအျပင္ ေရေပး ေ၀ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္ အစရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေမတၱာျမိဳ႕ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ (၁) ဦးေဇယ်ာႏိုင္က ဆိုသည္။

“ေျမျပင္ အေျခအေနကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာတဲ့ သေဘာပါ”ဟု ဦးေဇယ်ာႏိုင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္မည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ NEDA အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ကြင္းဆင္းကာ ေလ့လာေနၿပီး ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလခန္႔တြင္ အစီရင္ခံစာထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတင္ျပီးခ်ိန္တြင္ ေခ်းေငြအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ NEDA အဖြဲ႕တို႔ ေခ်းေငြအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ကာ တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ဆိုသည္။

လမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၄ ရွိ ျမ၀တီ – ေကာ့ကရိတ္လမ္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

လမ္းအဆင့္ျမႇင့္မည့္ မူလပံုစံတြင္ လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို မီတာ ၂၀ ေပ ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ျပီး ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားျဖတ္ သန္းႏိုင္မည့္ ေနရာ ၁၁ ခုပါ ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလမ္း အဆင့္ျမႇင့္မည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ(NEDA) ထံမွ ေခ်းေငြယူရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လက က်င္းပသည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။

ကိုေဇာ္