မွန္လံုခန္းအျပင္ ထြက္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ တနသၤာရီတိုင္းအေရး

0
2261

အခ်စ္ႀကီးလွ်င္ အမ်က္ႀကီးတတ္၏ေလာ..။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ပထမဆံုးတိုင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သြားပါၿပီ။

ခန္းမထဲ ၀င္ေရာက္ေတာင္းဆိုခြင့္ မရသူတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖတ္သြားသည့္ လမ္းမ်ားနံေဘးမွ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

တစ္ေနရာတည္းမဟုတ္။ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း သြားသမွ်ၿမိဳ႕အားလံုး ကေတာင္းဆိုၾကသည္။ NLD ပါတီ၏ တိုင္းဥကၠ႒ပင္ ျဖဳတ္ေပးရန္အဆစ္ပါ လိုက္ေသးသည္။

တနသၤာရီတိုင္းသည္ NLDပါတီကို အျပတ္အသတ္ အားကိုးခဲ့သည့္တိုင္း ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ႀကီးခဲ့သည့္ တိုင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ “လူကို မၾကည့္၊ ပါတီကိုသာ ၾကည့္”ဟူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားကို တေသြမတိမ္းလိုက္နာခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵမဲျပားေပၚက ကိုယ္စားလွယ္ နာမည္ကို မဖတ္ေတာ့ဘဲ NLDပါတီတံဆိပ္ ေဘးတြင္အားရပါးရ ထုခ်လိုက္ၾကသည္။ NLDက တိုင္းလံုးကၽြတ္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စကားကိုယံုၾကည္စြာ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မိသူေတြကို ယခု ျပန္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာခ်ိန္တြင္ ေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ (မလာခင္ကလည္း ေတာင္းဆိုဖူး၊ တိုင္ၾကားဖူးၾကသည္)။

ေတာင္းဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စံုတရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ(အနည္းဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား မ်က္စိစပါးေမြးစူးခံရ)ပါမည္။ ထိုသို႔အေနအထားတြင္ပင္ ေတာင္းဆိုၾကသည္ကို ေသခ်ာ တြက္ဆေပးရပါ ေတာ့မည္။

လက္ရွိတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးႏွင့္ တိုင္း NLD ဥကၠ႒ တို႔ကိုတိုင္ၾကားထားသည့္ အမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက စိစစ္ေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖဆိုခဲ့သည္။ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ ခ်က္အပၚမူတည္၍ အေရးယူမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ စားပဲြေပၚတက္လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နားထဲေရာက္ လာသည့္စကားလံုးမ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီး မွန္လံုခန္းထဲက မဆံုးျဖတ္မိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အျပင္ထြက္ၾကည့္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ အျပင္ မည္သို႔ ထြက္ၾကည့္သင့္သနည္း။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ လက္ရွိတိုင္းအစိုးရ အတိုက္အခံ ျပဳႏိုင္သည့္ေလာက္ေလာက္လားလား အတိုက္အခံ အင္အားစု မရွိပါ။ တိုင္းအစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေနသည့္အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းလည္း မေတြ႔ရပါ။

တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၏ အေျခအေနအမွန္ကို တီးေခါက္ရန္ အဓိက အားျပဳသင့္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုေရာက္ တနသၤာရီတိုင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းအေျခစိုက္အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ေသခ်ာသည္က တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ထဲမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕သည္တနသၤာရီတိုင္းသားမ်ား ေမးခြန္းထုတ္သည့္ စာေမးပဲြတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္း ေကာက္ေနရာတြင္လည္း တစ္ႏွစ္မွ် စာေမးပဲြမေအာင္ပါ။  စာေမးပဲြမေအာင္သည့္အျပင္ လတ္တေလာတြင္ လူထုႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ေလွာင္ေျပာင္မႈကို အေတာ္ပင္ ခံေနရပါသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔လက္ရွိ ယိုးစြပ္ခံထားရသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့၊ အဂတိလိုက္ စသျဖင့္ေသာ ကိစၥမ်ား က်ဴးလြန္။မလြန္၊ မွားသည္မွန္သည္ ခဏထား..၊ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားလြန္းေနၿပီကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္။

ယင္းေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အားနည္းလြန္း၊ မေခ်မငံ့ ဆန္လြန္း၊ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ ႏိုင္လြန္းေနသည္။ ယင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရပါမည္။

မွန္လံုခန္းထဲမွရသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အေျချပဳဆံုးျဖတ္လွ်င္ လူထုအဆာေျပသည့္ အေျဖရခ်င္မွ ရပါလိမ့္မည္။ တနသၤာရီတိုင္းသားတို႔သည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားျပည္မႏွင့္တန္းတူျဖစ္ေရး ဆာေလာင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထိုဆာေလာင္မႈမ်ားအတြက္ မေျဖသိမ့္ႏိုင္မီ လက္ငင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ ဘာေၾကာင့္ထိုသို႔ အေျဖထြက္ဆံုးျဖတ္ရေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးမွ အဆာေျပႏိုင္ပါမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တနသၤာရီ တိုင္းခရီးစဥ္ ၿမိတ္တြင္ တိုင္းအစိုးရကို    “ဆံုးမမည္ ဆိုခဲ့သည္။”ထား၀ယ္သူထား၀ယ္သားအခ်ိဳ႕က ဆံုးမယံုနဲ႔ မရ၊ ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကအထာျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထား၀ယ္ႀကိမ္ လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ယင္းသည္ မွန္လံုခန္းအျပင္က သေဘာထားမ်ား ျဖစ္သည္။

NLDသည္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ပါတီ၊ ျပည္သူခ်စ္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ပါတီကိုအားကိုးေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံဆဲ၊ ခ်စ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ခရီးစဥ္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ (ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမထဲက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာကိုခဏ ၾကည့္ခြင့္ရရန္ တာ၀န္ရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကို ကလန္ကဆန္လုပ္၊ ၿခံစည္း႐ိုးေက်ာ္တက္သူမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာနည္းနည္း ျမင္ရေတာ္ၿပီဟု သေဘာထာကာ မိုင္ရာခ်ီခရီး ဆိုင္ကယ္ ျဖင့္သြားလာေနသူေတြရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။)

သို႔ေသာ္ တိုင္းအစိုးရေပၚတြင္ကား အၾကည္ညိဳပ်က္ေလၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး“ပါရာဇိက” က်ၿပီဟု ဆိုသူမ်ား ရွိလာသည္။ ႏိုင္ငံေရး ေသၿပီဟု ဆိုလိုဟန္တူသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕က တနသၤာရီတိုင္းသည္ Animal Farm  ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ၾကသည္။ (Animal Farm သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ တြင္ အမႈထမ္းဖူးေသာ George Orwell ေရးသားသည့္ သေရာ္စာစာအုပ္အမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္မွာအာဏာရွင္ ၿခံပိုင္ ရွင္လူသားအား ေမာင္းထုတ္ၿပီး တရိစာၦန္မ်ားက Animal Farm တည္ေထာင္သည္။ ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးေသာ ၀က္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထို၀က္မ်ားက လူသားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ Animal Farm ကို အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္/အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရသူတို႔ ဗေလာင္းဗလဲ ႏိုင္တတ္ၿပီးအာဏာယစ္မူး တတ္ပံုကို သေရာ္ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။)

ထိုဆိုင္းဘုတ္ေထာင္သူတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မည္သည့္ သတင္းစကားေပးလိုသည္ကို ဆေတြးႏိုင္ ပါသည္။ ယင္းဆိုင္ဘုတ္မ်ားသည္ တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ေရာင္ျပန္ဟန္႔မႈ ျဖစ္သည္။တနည္းဆိုေသာ္ မွန္လံုခန္းအျပင္က သတင္းစကားမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုေရာင္ျပန္ဟတ္မႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ပါလိမ့္မည္။ တနသၤာရီတိုင္းအေရးကို မွန္လံုခန္းထဲက “အားလံုးေကာင္း ပါသည္”အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ မိလွ်င္ တနသၤာရီတိုင္းသားတို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လာဖြယ္ရွိပါသည္။

ယခုအခင္းအက်င္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မွန္လံုခန္းအျပင္ဘက္ ထြက္ၾကည့္လိမ့္ မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယံုၾကည္ေနပါသည္။

တိုင္းသားတို႔သည္ NLD ကို အခ်စ္ ႀကီးခဲ့ၾကသည္။ အခ်စ္ႀကီးလွ်င္ အမ်က္ႀကီးတတ္သည္ဟုသာ သတိေပးလိုပါသည္။         ။

မင္းခန္႔