သဲႏွစ္တန္းကၽြန္း(ႏွစ္ဖက္လွကၽြန္း)အား ပုလဲစခန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္

0
987

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ သဲႏွစ္တန္းကၽြန္း(ႏွစ္ဖက္လွကၽြန္း)အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္မွစၿပီး ပုလဲစခန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအတၱလန္တစ္ကုမၸဏီလီမီတက္ထံမွ သိရသည္။

သဲႏွစ္တန္းကၽြန္းစခန္းခြဲသည္ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာအတၱလန္တစ္ ကုမၸဏီလီမီတက္တုိ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွသည့္ ဧရိယာထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီလီမိတက္မွ သိရသည္။

ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္းရိွ ကန္႔သတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ လည္ပတ္ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ မွစ၍ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာအတၱလန္တစ္၏ ပုလဲေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လည္ပတ္ခြင့္ေပးထား ရာမွာ ယင္းေနရာအစား သဲႏွစ္တန္းကၽြန္း အားပုလဲစခန္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအတၱလန္တစ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ပုလဲေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားသို႔ လည္ပတ္ခြင့္ကို ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္းရိွ ျမန္မာအတၱလန္တစ္ကုမၸဏီ၊ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ အတြင္းရိွ ဂ်လန္းကၽြန္း(အေရွ႕တိုင္းပုလဲ ကုမၸဏီ) ေရႊကၽြန္း(Belpearl ကုမၸဏီ)ႏွင့္ ငလံုးလက္ဖယ္ကၽြန္း( ျပည္စံုထက္ ျမက္ကုမၸဏီ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္ ပုလဲကၽြန္းတ႔ိုကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းခရီးသြား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား တစ္ဦးလွ်င္ ၁၅ ေဒၚလာႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ပုလဲမွ သိရသည္။