ဦးေဆာင္သူ သီလပ်က္သည့္အခါ “အယ္ဒီတာအာေဘာ္”

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

လူအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ၾကံဳရသည့္ သီလပ်က္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသူမ်ား၏ သီလပ်က္မႈသည္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အင္မတန္ ႀကီးလွေပသည္။

အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားသည္ မိသားစုကို ကိုယ္စားျပဳရသည္။ ဦးစီး ဦးေဆာင္ ျပဳရသည္။

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းကို ကိုယ္စားျပဳရသည္။ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳရ သည္။

ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တိုင္းတစ္တိုင္းလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရသည္။

မိမိယူထားသည့္ တာ၀န္၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳရမႈႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ် မိမိ၏ သီလပ်က္မႈေၾကာင့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ပိုၿပီးႀကီးမားမည္ ျဖစ္သည္။

သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး၏ သီလပ်က္မႈထက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၏ သီလပ်က္မႈက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူပင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထက္ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထက္ သမ္ၼတ၏ သီလပ်က္မႈက လူအဖဲြ႕အစည္းအေပၚထိခိုက္မႈ ပိုမ်ားပါမည္။

တန္ျပန္ ဒဏ္ခတ္ခံရမႈလည္း ပိုျပင္းပါသည္။

အမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ သီလ ခိုင္က်ည္မႈသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းအတြက္သာမက မိမိကိုယ္စားျပဳထားသည့္သူမ်ား အေပၚလည္း အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္ကို အေလးအနက္ ႏွလံုးသြင္း က်င့္ၾကံေစခ်င္ပါ သည္။

 

             အယ္ဒီတာ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၉)