တနသၤာရီတိုင္း မီတာခြဲတမ္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရရွိ

0
120

ထားဝယ္ခရိုင္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔အလိုရွိေနသည့္ အိမ္သံုးမီတာမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး ေရးလုပ္ငန္းမွ ခ်ထားေပးသည့္မီတာမွာ အလံုးေရ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
တိုင္းလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ရံုးခ်ဳပ္မွ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ယူရရွိသည့္ အိမ္သံုးမီတာမွာ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြက္ အိမ္သံုးမီတာ ၁၇၄၃ လံုး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြက္ ၅၅၁ လံုး၊ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္အတြက္ ၂၂၄ လံုး  စုစုေပါင္း ၂၅၁၈ လံုးသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထား၀ယ္ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိစာရင္းအရ ထား၀ယ္ခရိုင္ရွိ အိမ္သံုး မီတာေလွ်ာက္ထားသူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ (၃၃၆၀) ဦးကို မီတာမတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သံုးသိန္းနီးပါး(၂၈၃၀၉၉) စုရွိရာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၀၈၀၇၁) ကိုသာ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၈ ဒႆမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသးေၾကာင္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

Dawei Watch