လိုင္စင္မရွိဘဲ ျမစ္သဲေက်ာက္တူးေဖာ္ပါက တိုင္ၾကားၾကရန္ မြန္သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးေျပာ

0
111

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တရားဝင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သဲေက်ာက္တူးေဖာ္မႈမ်ားရွိပါက တိုင္ၾကားၾကရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
တရားမဝင္သဲေက်ာက္တူးေဖာ္မႈမ်ားကို အေထာက္အထားအျပည့္အစံုျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တရားမ၀င္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ ေရးေကာ္မတီမ်ားထံ တိုင္ၾကားၾကရန္ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
“လုပ္ငန္းလုိင္စင္မရွိဘဲ သဲေက်ာက္ေတြ တူးေဖာ္ေနတယ္ဆုိရင္ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုနဲ႔ တုိင္ၾကားပါ၊ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကလည္း ကိုယ့္နယ္ ေျမအတြင္းမွာ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ေန တာရွိ/မရွိ သိရွိရမယ္ သိလို႔ရွိရင္ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အေၾကာင္းၾကားရမယ္”ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
ျမစ္သဲေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရထား သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း သဲ၊ ေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရွိေစေရး (သို႔မဟုတ္) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားတြင္ သဲ၊ ေက်ာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ ၉ ခုသာ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ထိ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ သဲ၊ ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၉ ခု အနက္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္အတြင္း သက္တမ္းတုိး ၂ ခုႏွင့္ သထံုခ႐ုိင္အတြင္း သက္တမ္းတုိး ၄ ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ ၃ ခုတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလိႈင္က ေျပာသည္။
“မြန္ျပည္နယ္မွာ ျမစ္သဲေက်ာက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တမ္းသက္တုိးတာ ၆ ခုနဲ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္အသစ္ ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ၃ ခု စုစုေပါင္း ၉ ခု ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္၊ သထံုခ႐ုိင္ဘက္မွာ မ်ားပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းလႈိင္က ေျပာသည္။
ျမစ္သဲေက်ာက္လုပ္ငန္းမ်ား တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္းရွိ/မရွိကို တရားမဝင္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီတို႔က လစဥ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယဥ္စႏိုင္း