ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားက ေျပာတဲ့ ထား၀ယ္လူမ်ိဳး

0
1581

ထား၀ယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းတက္ လာတာေတြထဲမွာ ထား၀ယ္ဆိုတာ အရပ္ေဒသကိုေခၚတာလား။ လူမ်ိဳးအမည္ကို ေခၚတာလားဆိုတာ မၾကာမၾကာ အေမးခံ ရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ေျဖတဲ႔အခါ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းအရ ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္ အထားအရ အေတြးအျမင္ပံုစံသေဘာအရ ပံုစံသံုးမ်ိဳး ျပဆိုၿပီး အေျဖေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ေျဖဆိုတိုင္းလည္း စာဖတ္သူ ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ ယူႏိုင္ေစဖို႔ အခ်က္အလက္ ခ်ျပၿပီး လမ္းေၾကာင္းျပတဲ့ သေဘာနဲ႔ အေျဖေပးပါတယ္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္ ရာဇ၀င္ေၾကာင္းက ေျပာတဲ႔ စကားရပ္ေတြကေန တင္ျပေပးပါ မယ္။

(၁) ေအာင္သာ၀ရၿမိဳ႕ေဟာင္း – ပထမဆံုး လို႔ သိထားရတဲ့ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းပါ။ အခု ေမတၱာၿမိဳ႕ကေန ေတာင္ဘက္ကို စုန္ဆင္းသြားရင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ BC အေစာပိုင္း ကာလကတည္းက ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ တစ္ခါမွ မတူးေဖာ္ရေသးလို႔ ခန္႔မွန္းသာ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ စာမွတ္တမ္း နဲ႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသာ ရွိေနပါတယ္။

(၂)ကနက္သီရီ ၿမိဳ႕ေဟာင္း – တနသၤာရီ က မင္း တည္သြားတယ္ဆိုတဲ႔ ကနက္သီရီၿမိဳ႕ေဟာင္း။ ယခု နပ္ဆိရြာ။ ဒါက ဒုတိယတည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း။ မတူးေဖာ္ရေသး။

(၃)မႈိင္းကာရီၿမိဳ႕ေဟာင္း – ယခု  ပကာရီရြာ။  မတူးရေသး။

(၄)ေအာင္သာ၀တီၿမိဳ႕- ယခု ကလိန္ေအာင္ ၿမိဳ႕၊ မတူးရေဖာ္ရေသး။ BC-၅၃၉ ခုႏွစ္ ဆံေတာ္ရွင္ ေစတီတည္။ BC -၅၄၁ ေအာင္သာ၀တီၿမိဳ႕တည္။ န႐ုတိမင္း။ ပ်က္တဲ့ႏွစ္ မသိရ။ ဒုတိယအႀကိမ္ နန္းၿမိဳ႕ တည္တာက အင္း၀ေခတ္။

ဒါကို စံထားေျပာရင္ ေရွးကသံုးၿမိဳ႕ ဆိုတာ ရာဇ၀င္လာအရ ပိုေရွးက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ျဖစ္ေနေလေတာ့ BC -၆ ေလာက္ထဲ ထည့္ထားတာ သင့္မယ္ထင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးကာလကို ယူျပထား တာပါ။ ရာဇ၀င္လာအရသာမို႔ အတည္ တက် ေျပာရခက္ပါတယ္။

(၅)ေအာင္သာ၀ရ – AD -၇၃၂ ယခု ေမာင္မယ္ေရွာင္ရြာကို ေျပာင္းတည္ပါ တယ္။ ဘုမ္ၼိေဒ၀နာဂရၿမိဳ႕။ AD -၇၆၁ သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းတည္ သမႏ္ၱမင္း။ ယခု ၿမိဳ႕ေဟာင္းရြာ (ေစတီတည္ထားတဲ့ႏွစ္ မဟုတ္ပါ)။

(၆)မႈိင္းကာရီၿမိဳ႕နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ တကူ မင္းဆက္ဆိုတာ ဘာမင္းေတြမွန္း ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိပါ။ ရာဇ၀င္မွာ အဲဒီမင္းဆက္အေၾကာင္း ပါတယ္ဆို ႐ံုေလာက္သာ ပါပါတယ္။ သိတာက နန္းလာတည္တာ ရာဇ၀င္က ေခတ္ၿပိဳင္ လို႔ ဆိုထားတာပါ။ တကူမင္းက တကူၿမိဳ႕ကို လာတည္တယ္။ တကူဘုရား တစ္ဆူပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ အခု ၀ဲကၽြန္းရပ္ ရဲဌာနေနရာ တစ္၀ိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇)AD – ၉၁၄ မွာ သာဂရၿမိဳ႕ကို ယိုးဒယားေတြ လာတိုက္တယ္။ ဒြါယ၀တီ အမတ္ၾသရ ဂဠဳန္ဟာ ယခု ဆင္ဆိပ္ေနရာမွာ ေညာင္ခရား ၿမိဳ႕ကို တည္တယ္ဆိုပါတယ္။ ၾသရဂဠဳန္ ဘုရားနဲ႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရာ ရွိတယ္။

(၈) AD – ၉၉၅ မွာ ဟံသာ၀တီ  တလိုင္းမင္း ဗညားဦးေညာင္ခရားကို လာတိုက္တယ္ ဆိုတယ္။ လာတိုက္ရာမွာ သာဂရၿမိဳ႕လည္း ပါသြားတယ္။ သာဂရကို ဇလြန္လို႔ နာမည္ေျပာင္းတယ္ လို႔ ေရးထားတယ္။

(၉) AD -၁၀၇၆ မွာ တနသၤာရီမွ အမတ္ႀကီး ၾသရာစက္ၠတံက ဇလြန္ၿမိဳ႕ (ဒုတိယ သာဂရ)ကို လာတိုက္တယ္။ ယခင္ ရွမ္းအမတ္ ၾသရဂဠဳန္ၿမိဳ႕တည္ရာ ေညာင္ခရားၿမိဳ႕ (ဆင္ဆိပ္ ၂)မွာ နန္းတည္ျပန္တယ္ ဆို တယ္။

(၁၀) AD  -၁၁၅၅မွာ ပုဂံ အေလာင္းစည္သူ မင္းက ေခတၱတည္ေနရာ (ယခုေလယာဥ္ ကြင္းေနရာ)အျဖစ္ မဟာသုခနာဂရံၿမိဳ႕ တည္တယ္။ အေထာက္အထား ပစၥည္းေတြ ရွိတယ္။ မဟာသုခနာဂရစာပါ ခဲဒဂၤါးေတြ ရွိတယ္။ အေပၚက ၿမိဳ႕ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ယခု ေလယာဥ္ကြင္းဆိုေတာ့ ျပဖို႔ရာ မလြယ္ေတာ့လို႔ ညႊန္းရတာပါ။

(၁၁) AD –  ၁၁၇၃ မွ ၁၂၁၀ အတြင္း ပုဂံ နရပတိ စည္သူမင္းက ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ကိုလာတည္ျပန္တယ္။ ယခု ေလာင္းလံုး ေညာျပင္ရြာ တစ္ဖက္ကမ္း ။

(၁၂) နရပတိရဲ႕အႏြယ္ ေလးဆက္ေျမာက္ မင္း ေနမ်ိဳးေ၀ႆ၀ဏ္ၰ ေ၀ဒီၿမိဳ႕ကို လာတည္တယ္။ ျပန္တယ္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ။ အေထာက္ အထားရွိ။ ဒီမင္းဆက္က သမီးေတာ္သံုးပါးဟာ တစ္ဦးက မႈိင္းကာရီ ရွင္မ ျဖစ္လာတယ္။ တစ္ဦးက ေ၀ဒီရွင္မ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ဦးက ေယးၿမိဳ႕ (ေရး)တည္ သခင္မ ျဖစ္လာတယ္။

(၁၃) AD -၁၄၁၇မွာ အင္း၀ဘုရင္ မင္းေခါင္သား မင္းေဆြ ဆန္းခယ္သူ ဆံရွည္မနဲ႔ အေၾကာင္းပါ။ မုတၱသုခနဂရ ၿမိဳ႕ကိုတည္။ ယခု ရွင္မုတ္ၳီး။

(၁၄)အဲဒီအနီးမွ မထင္ရွား ၿမိဳ႕သက္မရွည္တဲ႔ ကေမ်ာၿမိဳ႕ ဆိုတာလည္း ရွိခဲ႔တယ္။ ယခု ကႏိုင္းဒါရြာ။ (AD  -၁၃ ေႏွာင္းပိုင္း)။ ဒါက ရွိဖူးခဲ႔တယ္ပဲ ေျပာလို႔ရတယ္။ ျပစရာ ေနရာက ဘုရားပဲက်န္တယ္။ ထင္ရွား တာလည္းမဟုတ္ေတာ့ ကြင္းဆက္မိမွ ထည့္ေျပာစရာ ရပါမယ္။

(၁၅) AD -၁၇၅၁မွာ မင္းနဲလွက ၾကက္စားၿမိဳ႕ ကိုတည္ ျပန္တယ္။ စာပါတဲ႔ အေထာက္ အထားရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေနရာရွိတယ္။ ဒီၿမိဳ႕ကို တလိုင္းေရွာင္ၿမိဳ႕လို႔လည္း ေခၚပါ တယ္။ ယခု ၾကက္စားျပင္ရြာ။

(၁၆) AD -၁၇၅၄မွာ မင္းနဲလွက အုတ္ၿမိဳ႕ရိုး အခိုင္အမာျပဳၿပီး ၿမိဳ႕သစ္တည္တယ္။ သာယာ၀တီလို႔ ေခၚတယ္။ မင္းနဲလွ ဆိုတာ မင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ ငတပါးမင္း။ ယခု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေနရာ။

နန္းတည္တာ ပ်က္တာကို ႏွစ္အလိုက္ ခ်ဳပ္ျပရရင္ ပထမသံုးၿမိဳ႕ ေအာင္သာ၀တီ၊ ကနက္သီရိ၊ မႈိင္းကာရီ။ ဒီသံုးၿမိဳ႕ကို ထားပါ။ ျပစရာဆိုလို႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းရာပဲ ရွိတယ္။ အေထာက္အထား နဲနဲ ရွိတယ္။ ဒါပဲ ဆိုေတာ့ ထည့္မေျပာလိုပါ။

ေအာင္သာ၀တီက စပါမယ္။ တည္ႏွစ္ BC-၅၄၁ ေခတ္ၿပိဳင္မျပႏိုင္ေသး။ ပစ္ၥည္း အေထာက္အထားသာ ရွိတယ္။ ရာဇ၀င္ႏွင့္ ညီတယ္။ န႐ုတိမင္း။ ပ်က္ႏွစ္ မသိရ။ စာမွတ္တမ္းရွိတယ္။ (သမိုင္းစာရင္းထဲ မထည့္ထားပါ)  ေအာင္သာ၀တီပါ ကလိန္ေအာင္ပါ (၄)ၿမိဳ႕ ဒုတိယ ေအာင္သာ၀တီ (အင္း၀ေခတ္) AD -၁၃မွာ တည္တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္မုတ္ၳီးနဲ႔ ေရွ႕က ဆက္ေနတယ္။

ေအာင္သာ၀ရ- ေမာင္မယ္ေရွာင္၊  တည္(AD -၇၃၂ ပ်က္ AD -၉၁၄ )

ေ၀ဒီ (တည္ AD -၇၃၅ ပ်က္ ၉၁၄)

သာဂရ (တည္ AD -၇၆၁ ပ်က္ ၉၁၄)

တကူၿမိဳ႕ (တည္ AD -၇၃၀ ခန္႔ ပ်က္ ၉၁၄ )

ေညာင္ခရား (တည္ AD -၉၁၄ ပ်က္ ၉၉၅)

သာဂရ ((ဒု) တည္ AD -၉၉၅ ပ်က္ ၁၀၇၆ )

မဟာသုခနဂရ ((ပ) တည္ AD -၁၁၅၅ ပ်က္ မသိရ။ အေလာင္းစည္သူမင္း တည္)

ေထာင့္ကြယ္ AD (၁၁၇၄ -၁၂၆၈)

မုတ္ၱသုခနာဂရ မင္းေဆြ တည္ AD (၁၄၁၇)  ပ်က္ မသိရ။

ေစာ္၀ၿမိဳ႕ေဟာင္း မုတ္ၳီး(၂)  ေ၀ဒီ(ဒု) (ေစာသူရ တည္ AD -၁၄၃၀ ပ်က္ ၁၄၈၈)

ကေျမာၿမိဳ႕ – (ဘပု တည္ AD – ၁၄၈၈ ပ်က္ ၁၄၉၄ (၆ ႏွစ္))

နန္းေတာင္ – (နႏ္ၵသာရ တည္ AD – ၁၄၉၄ ပ်က္ AD -၁၄၉၇ သံုးႏွစ္)

ကေျမာ(ကႏိုင္းငယ္)( ဘပု ထပ္တည္ AD – ၁၄၉၇ ပ်က္ AD -၁၅၀၄)

သာဂရ (တ) (ဇလြန္ ျဗသပိုက္မင္း တည္ AD -၁၅၆၁ ပ်က္ AD – ၁၇၅၁ )

ၾကက္စားၿမိဳ႕(မင္းနဲလွ တည္ AD  -၁၇၅၁ ပ်က္တာမဟုတ္။ တိုးခ်ဲ႕ AD -၁၇၅၄)

သာယာ၀တီ – AD -၁၇၅၄  ပ်က္ AD -၁၈၂၄ ရႏ္ၱပိုစာခ်ဳပ္အရ ပထမဆံုး ကၽြန္ဘ၀ ေရာက္သြားရတယ္။

ထား၀ယ္ဆိုတာ လူမ်ိဳးစု မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသကို စြဲေခၚတဲ့ အေခၚပါဆိုၿပီး ဆိုထားတဲ့ အဆိုေတြ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုပါ။ လူမ်ိဳးအမည္ကို စြဲေခၚတာပါဆိုတဲ႔ ဆရာေတြလည္း ရွိခဲ႔တယ္။ ရာဇ၀င္လာ အခ်က္အလက္ေတြကို အေပၚမွာ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္သေဘာနဲ႕တင္ျပလာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

အဲဒီအေပၚက ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြကို ၾကည့္ပါ။ ထား၀ယ္ဆိုတဲ႔ စကားလံုး တစ္လံုးမွ မပါပါ။ ေနရာေဒသကို စြဲ၍ ေခၚတာပါဟု ဆိုပါလွ်င္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ထား၀ယ္ရပ္ရြာ ထား၀ယ္ေဒသ စသည္တို႔ကို ဘယ္မင္းလက္ထက္ ဘယ္ ခုႏွစ္ကစတင္ တည္ေထာင္ပါတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဌာေနကို စြဲ၍ ေခၚေသာ အေခၚမဟုတ္ေပ။ ဒီေတာ့ကာ ဌာေနကိုစြဲၿပီး ေခၚတာပါဆိုၾကသူ မ်ားရဲ႕ အဆို ပ်က္ျပယ္ၿပီေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ထား၀ယ္လို႔ ေျပာင္းေခၚတယ္။ သာယာ၀တီ ဆိုတာ ဘယ္နားေပ်ာက္သြားမွန္းကို မသိရ  ေတာ့ပါဘူး။ မေခၚၾကေတာ့ဘူး။ ရာဇ၀င္ ဖတ္ဖူးသူအခ်ိဳ႕ကလြဲရင္ သိေတာင္ မသိၾက ေတာ့ပါဘူး။

ထား၀ယ္ဆိုတာ ေရွးကတည္းက ရွိတဲ့ အုပ္စု ဆိုတာလည္း မွန္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မျငင္းတဲ႔ဟာပါ။ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္ေဒသ အပိုင္နဲ႔ အုပ္စုဆိုတာလည္း မွန္တယ္။ ပ်ဴအုပ္စု၀င္ဆိုတာလည္း မွန္တယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြ တိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္းရဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖစ္တာမို႔ အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းလိုျခင္းျဖင့္ ထား၀ယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

 

          အာကာၿဖိဳး (ကံေပါက္)