ေဆာ႔ဖ္၀ဲစနစ္ျဖင္႔ မဲေပးသည့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲ

0
181

ေဆာ႔ဖ္၀ဲစနစ္ျဖင္႔ မဲေပးသည့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပြဲ

သတင္းႏွင့္ရိုက္ကူး – ျမင္႔မိုရ္ (ၿမိတ္)

Dawei Watch TV