ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

0
58

 

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

                                                                                                                                                     တနသၤာရီအပတ္စဥ္

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

လႈပ္ရွားတက္ၾကြသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ားတြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂ္ၢသည္လည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္လုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္   ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစ္ၥမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂ္ၢကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း သမဂၢမွ ဦးစီးၿပီး ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား/သူ ၃၀၀၀ ဦးေက်ာ္ ခန္႔ပါ၀င္သည့္ ပထမဆံုးေသာ ၿမိတ္တကၠသိုလ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္း ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ သမဂၢမွ က်ဴးရင့္သံ အမည္ရိွ ေက်ာင္းတြင္း စာေစာင္တစ္ခု အား ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္အျပင္ စာေပ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ဖတ္ခ်င္သည့္စာအုပ္မ်ားအား ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သမဂၢတို႔မွ ငွားရမ္းေပးျခင္းႏွင့္ စာအုပ္မရိွပါက ေက်ာင္းျပင္ပ တြင္ ရွာေဖြၿပီး ေက်ာင္းသား/သူတို႔အား ငွားရမ္းေပးလ်က္ရိွသည္။

သမဂ္ၢႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ေက်ာင္းတြင္း၏ ေက်ာင္းျပင္လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ မိသားစု၏ စားသံုးေနရသည့္ေက်ာင္းတြင္းစားေသာက္ဆိုင္မ်ား သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေစရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ႏွင့္ အမိတကၠသိုလ္တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီတြင္ သမဂၢ၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ အတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ သမဂၢမွ စြမ္းေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတို႔ရိွ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ေရး က႑ာ တို႔အတြက္အေဆာင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သြားလာရန္ခက္ခဲ ေနသည့္ ဆီအုန္းပင္လမ္းအား ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၄၇၀×၅×၄) အား ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီေရေဘးအတြက္ ဂီတျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံၿပီး ေရေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႕အျပင္ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အျခားလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

သမဂၢအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢဥကၠ႒ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္က ဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ က႑အလိုက္ အားတက္တေရာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပရဟိတလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ၿမိတ္တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအား ၂၀၁၈ ၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။