ေသးငယ္ေသာ ကိစၥဟူ၍ မရွိပါ

0
46

ေရလုပ္သား တစ္ရာေက်ာ္ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီး က်န္တဲ့ ေရလုပ္သားမ်ားလည္း ဘယ္ေန႕ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ ေရာက္မည္ မသိျဖစ္ေနသည္ကို တိုင္းအစိုးရကေပါ့ေသးေသး သေဘာထားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေရလုပ္ငန္းသည္ ေရလုပ္သားမ်ားသာမက ပင္လယ္စာ ႀကိဳက္သူမ်ား အထိပါ ဆက္စပ္ပါသည္ကို သိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ပင္လယ္မွ ေရထြက္ကုန္တစ္ခု ပင္လယ္စာ ခ်စ္သူမ်ားထံ ေရာက္သည္အထိ မ်ားစြာေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြရေပါက္ ရလမ္းမ်ားမွာ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္သည္ကိုလည္း ျမင္တတ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထို႕အတူ တိုင္းအတြင္း ၾကံဳေနရသည့္ ေျမယာအကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကိစ္ၥမ်ား၊ ေျမယာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ားကိုလည္း ေပါ့ေသးေသးဟု သေဘာထားဟန္ ရွိသည္။ ယင္းကိစ္ၥမ်ားသည္ အစားအစာ ဖူလံုမႈ၊ ဓနအင္အားျဖန္႕ေ၀မႈမွသည္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြ ႂကြယ္၀မႈ၊ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ အမီွအခိုကင္းအထိ ဆက္စပ္သည္ကို ျမင္တတ္ရန္ လိုေပသည္။

ေတာထြင္ႀကီးတြင္ လယ္မစိုက္ဘဲ လယ္၀ယ္ထားသည့္ကိစ္ၥကိုလည္း ေပါ့ ေသးေသးဟု သေဘာထားသည္ ထင္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ေတာ့ လယ္ကို၀ယ္ၿပီး ပစ္ထားသူမ်ားေၾကာင့္ အျခားလယ္မ်ား ပ်က္စီးရသည့္ အျဖစ္ကို ၾကံဳေနရသည္။

အထက္ပါ အေရးကိစ္ၥမ်ားသည္ ပူေဖာင္း ကတ္ေၾကးညွပ္သည့္ကိစ္ၥထက္ အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ နက္ရိႈင္းလြန္းသည္။

ေသးငယ္ေသာ ကိစ္ၥဟူ၍ မရွိပါ။ အေရးအရာ ကိစ္ၥအရပ္ရပ္ကို က်ယ္ျပန္႔ နက္႐ိႈင္းစြာ ေတြးေတာ အေရးတယူရွိပါက ေသးငယ္သည့္ကိစ္ၥဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ။

အေရးအရာကိစၥမ်ားကို တင္ျပတိုင္း ေသးငယ္သည့္ကိစၥမ်ားကို လာေျပာရ ေလသလားဟု ေျပာေလ့ရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ျပန္လည္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၉)

 

တနသၤာရီေရဒီယို >>>>>” ေသးငယ္ေသာ ကိစၥဟူ၍ မရိွပါ” အယ္ဒီတာအာေဘာ္