အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ “ေသးငယ္ေသာ ကိစၥဟူ၍ မရိွပါ”

0
40

အယ္ဒီတာ အာေဘာ္

ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ၊ ၂၀၁၉

တနသၤာရီေရဒီယို